Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: ADVANC กลืน 3BB ซื้อหน่วยลงทุน JASIF มูลค่ารวม 32,420 ลบ.

1,226

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (4 กรกฎาคม 2565) ------บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซื้อกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ -ซื้อหน่วยลงทุน JASIF สัดส่วน 19% จาก JAS มูลค่ารวม 32,420 ลบ. คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66


บอร์ด ADVANC อนุมัติเข้าซื้อกิจการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ -ซื้อหน่วยลงทุน JASIF สัดส่วน19% จาก JAS มูลค่ารวม 32,420 ลบ. คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66 ระบุซื้อ ทริปเปิลที บรอดแบนด์-JASIFสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า สังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาว เผยมีแผนใช้เงินกู้ยืมสำหรับซื้อ ทริปเปิลที บรอดแบนด์-JASIF ยันคงนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การลงทุนขยายธุรกิจในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านสายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น สามารถขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดี อีกทั้ง จะช่วยให้การพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างโอกาสแก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต

 

 

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำหนด (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ ”) ดำเนินการดังต่อไปนี้


1) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (“ACU”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มาซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท


2) เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)จาก JAS จ านวน1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท


ทั้งนี้รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า ”ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท โดย AWN ได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBBและหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) (“บันทึกข้อตกลง”) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายได้อนุมัติการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน, ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, และบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงสำเร็จครบถ้วน ทั้งนี้AWN จะทำ การขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหนุ้และหน่วยลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566


การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ส่งเสริมการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมือง รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้วการลงทุนนี้จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า สังคมและผู้ถือหุ้นในระยะยาว


นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้เช่าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงขึ้น รวมถึงจะมีการปรับเงื่อนไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่กองทุนในการลงทุนทรัพย์สินโทรคมนาคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต


ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มเติม จึงมีแผนที่จะใช้เงินกู้ยืมสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้รวมถึงยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น มีมูลค่ารวม32,420 ล้านบาท เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 38.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของ AIS งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีมูลค่าขนาดรายการรวมมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานสารสนเทศตามรายละเอียดแนบท้าย และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อหุ้นและซือ้ หน่วยลงทุน ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทำรายการธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเป็นการลงทุนในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้


1. การลงทุนในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และพัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ในประเทศไทยโดยรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถลดทอนความซ้ำซ้อนของการลากสายไฟเบอร์โดยไม่จำเป็นซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

4. สนับสนุนการขยายธุรกิจบรอดแบนด์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วในวงกว้างมากขึ้นและมีคุณภาพการบริการที่ดี

5. เป็นโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบครัน

 

แหล่งเงินทุนที่ใช้บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

 


บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่าเมื่อ 3 ก.ค.22 บอร์ด ADVANC อนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซื้อTTTBB จำนวน 7,529.2 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 99.87% จากบริษัทย่อยของ JAS คือบริษัทอคิวเมนท์จำกัด (ACU) และรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 1.95 หมื่นล้านบาท


และ…ซื้อ JASIF 1,520 ล้านหน่วย (สัดส่วน 19%) ที่ราคา 8.50 บาท/หน่วย มูลค่า 1.292 หมื่นลบ. (ซึ่งราคาซื้อต่ำกว่าราคาปิดล่าสุดที่9.50 บาท ระยะสั้นราคาหุ้น JASIF อาจอ่อนตัว)


ทั้งนี้การซื้อขายจะต้องขออนุญาตจากกสทช.ก่อน จึงจะลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน บริษัทคาดว่าดีลการซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนจะแล้วเสร็จภายใน 1Q66


ความเห็นเชิงกลยุทธ์ DBSVTH มองว่าดีลนี้จะทำให้ธุรกิจบรอดแบนด์ของ ADVANC แข็งแกร่งขึ้นส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจนี้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในไทยได้เลย (อันดับสองเป็น TRUE) ในเบื้องต้นคงคำแนะนำซื้อ ADVANCทั้งนี้บริษัทจะจัดประชุมชี้แจงเรื่องดีลการซื้อขายวันนี้ช่วงบ่าย แล้วจะมา Update ให้ทราบต่อไป

 

 

----จบ----

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้