Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ.....WHA ไม่ธรรมดา (ต่อ 1 )

3,092    โดยในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนฯ ตามแผนที่คาดไว้ กำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงการของบริษัทฯ ทั้งในส่วนงานระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ และจากโครงการของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นในปี 2554 จะสามารถทยอยชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ ได้ และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทยอยลดลงอยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่าอัตราส่วนทางการเงินที่เจ้าหนี้สถาบันการ เงินกำหนด อย่างไรก็ตามการลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวจะใช้ระยะเวลามากกว่าขายทรัพย์สิน ให้แก่กองทุนรวม


          ความฝันของWHA  มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ...

         1. กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในฐานะผู้พัฒนาโครงการฯ ระดับพรีเมี่ยมที่สร้างขึ้นให้เหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า แต่ละราย (Built-to-Suit) ควบคู่ไปกับพัฒนาโครงการแบบ Warehouse Farm เพื่อช่วยเหลือขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าผ่านทางการควบคุมต้น ทุนด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม

       -กลุ่มบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยเรียนรู้ความต้องการที่มีความซับซ้อนสูงของลูกค้าแต่ละราย ดังจะเห็นได้จากในอดีตลูกค้าจะเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่มากถึง 10,000 .0- 70,000.0 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจสูงสุดต่อทางกลุ่มบริษัทฯ ปละการที่ผู้เช่ามีความต้องการขยายพื้นที่เช่าโครงการฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      -กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายฐานลูกค้าโดยเจาะกลุ่มผู้เช่าที่มีความต้องการที่เฉพาะ เจาะจงและซับซ้อน ซึ่งทำให้สินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ากลุ่มนี้ได้ โดยยึดหลักการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

      -กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เช่น กลุ่มลูกค้าบริษัทไทยชั้นนำที่มีความต้องการโรงงานและคลังสินค้าแบบ Built-to-Cuit คุณภาพสูง หรือลูกค้าบริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากกลุ่มผู้เช่าเพียงกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง

        -กลุ่มบริษัทฯ  มีแผนการเพิ่มสัดส่วนสัญญาการเช่าระยะสั้นซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มผู้เช่าไปยังผู้เช่ากลุ่มอื่นได้เพิ่มมากขึ้น  โดยการพัฒนาโครงการ Warehouse Farm เพื่อให้บริการทั้งในรูปแบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหลักบางกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การสำรองพื้นที่ต่อขยายเพื่อใช้งานในอนาคต และแบบ Ready-Built เพื่อรองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้อง การของตลาดได้ทันท่วงที

         2. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา โครงการที่ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ของลูกค้าในธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานอย่างครบวงจร

        3. กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพโครงการฯ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะหาทางออกให้แก่ปัญหาต่างๆ ของลูกค้าในการบริการจัดการด้านโลจิสติกส์  ผ่านความรู้แะประสบการณ์อันยาวนานรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่าง ยั่งยืนกับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ

    - กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เป็นการทำงานแบบเป็นพันธมิตรทางธุรดิจที่ดีของลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความ ต้องการที่แท้จริงของผู้เช่าแต่ละกลุ่ม ทั้งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างรวมถึงที่ตั้งของโครงการฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    - กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการร่วมวางแผนโดยจัดเตรียมที่ดิน และออกแบบโดยรวมไว้เพื่อการรองรับการขยายงานของลูกค้าในอนาคต


        4. กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  ตามแนวคิดของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
 
        นั่นคือ  ความพิเศษ ความไม่ธรรมดาของWHA บริษัทคนไทย โดยคนไทย.............................
เด็กรหัส 55 รายงาน

 

---จบ---

บทความล่าสุด

หุ้นถอย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้น ยังมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ราคาหุ้นหลายตัว ถอย ถอยแบบมีชั้นเชิง .....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้