Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : BAFS เปิดฉากลุยโซลาร์ฟาร์ม

5,052

HotNews : BAFS เปิดฉากลุยโซลาร์ฟาร์ม 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (4 ธันวาคม 2563) BAFS เปิดฉากลุยโซลาร์ฟาร์ม ส่ง บาฟส์คลีน เอนเนอร์ยี่ ซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม รวม 36.40 เมกะวัตต์ จาก PDI มูลค่า 1,704.67 ลบ. ตามแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม พร้อมกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

 

 

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งพิเศษ) ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีมติอนุัมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท คร้ังที่1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทบาฟส์คลีน เอนเนอร์ยี่คอร์เปอเรชนั่ จำกัด (“BC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท พีดีไอเอ็นเนอร์ยีจำกัด (“ผู้ขาย” หรือ “PDIE”)

 

 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“PDI”) ที่ถืออยู่ในกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัท เอ ทีซีเอ็นไวโร จำกัด (“ATCE”) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ATCE (2) บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด (“PDIMR”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ100ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PDIMR และ (3) บริษัทพี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด (“PPS”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PPS รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 1,704.67ล้านบาท(รวมเรียกว่า (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) โดยภายหลงัธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น ATCE PDIMR และ PPSจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

 

 


บริษัทคาดว่า BC จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้น ในวันที่ 9ธันวาคม 2563โดยสัญญาซื้อขายหุ้นกำหนดให้การซื้อขายหุน้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ขายและ BC ร่วมกันซึ่งรวมถึงการที่ (ก) บริษัทและ PDI ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ให้เข้าทาธุรกรรมการซื้อหุ้น และ (ข)ธนาคารผู้ให้สินเชื่อให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ATCE และ PDIMR

 

 


ทั้งนี้ ATCE ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 โรงไฟฟ้า ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งรวมจำนวน 29เมกะวัตต์ (Mwp) โดยโรงไฟฟ้า ATCE 1-2และโรงไฟฟ้า ATCE 3 ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีและโรงไฟฟ้า ATCE 4-5 ต้งัอยู่ในจังหวัด สมุทรสาคร ทาง ATCE ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 25 ปีนับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำหรับ โรงไฟฟ้าATCE 1-2 และ โรงไฟฟ้า ATCE 4-5) และวันที่27 เมษายน 2559 สำหรับโรงไฟฟ้า ATCE 3) (ซึ่งเป็นวันเริ่มดเนินการเชิงพาณิชย์) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นและเริ่มดเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

 

 

(2) PDIMR ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตติดตั้งจำนวน 6.3 เมกะวัตต์ (Mwp) โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในจังหวัด ตาก ทาง PDIMR ได้ลงนามในสัญญาซื้ขายไฟฟ้ากับกฟภ.โดยเริ่มขายไฟฟ้าเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 (ซึ่งเป็นวันเริ่มดเนินการเชิงพาณิชย์) ปัจจุบัน โครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

 

 


(3) PPS ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตติดตั้งจำนวน 1.1024เมกะวัตต์ (Mwp)โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ทาง PPS ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. โดยเริ่มขายไฟฟ้าวันที่ 30 มิถุนายน 2556 (ซึ่งเป็นวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์) ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นและเริ่มดเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

 

 

 

 

รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 36.4024 เมกะวัตต์

 

 


BAFS ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัท บาฟส์ คลีนเอนเนอร์ยี่คอร์เปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งมูลค่าของรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการเติบโตของกลุ่มบริษัท ในการขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลให้บริษัท มีรายได้และกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอนและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท

 

 

 

อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณห้อง BAFS GRAND HALL อาคาร 9 ชั้น 3บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS เลขที่171/2ถนนกำแพงเพชร 6แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210และอนุมัติกำหนดให้วันที่18ธันวาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564(Record Date)

 

 

 

ด้านแผนธุรกิจปี 2564 นายประกอบเกียรติ เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าปริมาณเติมน้ำมันปี 2564 จะแตะที่ระดับ 2,927 ล้านลิตร หรือเติบโต 24-25% จากปีนี้ที่คาดว่าจะทำได้ 2,352 ล้านลิตร สอดคล้องกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) คาดการณ์ไว้ และบริษัทฯก็คาดว่ารายได้ปีหน้าจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการเติมน้ำมันเช่นกัน เนื่องจาก บริษัทฯมองว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส2/2563 ที่อยู่ในช่วงล็อคดาวน์ไปแล้ว

 

 


สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี2564 บริษัทฯจะพยายามลดค่าใช้จ่าย รวมถึงชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนเพื่อเป็นการรักษากระแสเงินสดไว้ในมือให้มากที่สุด พร้อมหาแหล่งเงินทุนรองรับเพื่อสร้างสภาพคล่อง ขณะเดียวกันยังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ทันทีเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก

 

 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีแผนเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะมีทั้งซื้อกิจการ(M&A)และร่วมทุน(JV) ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับพันทมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปี 2564 ซึ่งบริษัทฯมีงบลงทุนรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR)ยังไม่สามารถประเมินได้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ นอกเหนือจากนี้บริษัทฯยังมีแผนขยายไปยังธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การประกอบรถเติมน้ำมัน รถไฟฟ้า รถยนต์ภาคพื้นดิน เป็นต้น

 

 

ขณะที่งบลงทุนรวมปี 2564 ไว้ที่ 1,600 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือไปยังคลังน้ำมันจังหวัดลำปาง มีความคืบหน้าก่อสร้างไปแล้วกว่า 97% คาดว่าแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในช่วงไตรมาส 3/2564 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมี IRR ที่ 8% ส่วนที่เหลือใช้ลงทุนในโครงการคาร์โก้ สุวรรณภูมิเฟส2

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : โรจูคิส เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 152.64 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่งแล้ว

บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Rojukiss

ทำSET By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ท่องเวหา เห็นมือทำSET แบบไม่ยอมให้หลุด...ต่ำกว่า 1,500 จุด สูตรDELTA กระชากวิญญาณ จากนั้น ใช้

กระแสOR By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ตามห้องกรุ๊ปไลน์ เห็นพากัน อัพเดทวิธีการจองซื้อหุ้นไอพีโอOR ผ่านแบงก์ KBANK KTB BBL เชื่อว่า

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้