Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: BBL ทุ่ม 8.1 หมื่นลบ. เขมือบ PT Bank Permata 89.12%

2,172

 

HotNews: BBL ทุ่ม 8.1 หมื่นลบ. เขมือบ PT Bank Permata 89.12%

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 12 ธันวาคม 2562)-------- BBL เผยวันนี้ ทำสัญญาซื้อหุ้น 89.12% ใน PT Bank Permata จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด-แอสทร่า มูลค่า 8.1 หมื่นลบ. ยันไม่เพิ่มทุน คาดแล้วเสร็จภายในปี 63

 

 

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไข (“สัญญาซื้อขายหุ้น ”) กับ Standard Chartered Bank(“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค (PT Astra International Tbk) (“แอสทร่า”)เพื่อเสนอซื้อหุ้น กลุ่ม ข.จำนวน ทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้นในธนาคารพีทีเพอร์มาตาทีบีเค(PT Bank Permata Tbk) (“เพอร์มาตา”) จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”) ตามมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่12/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่าจะขายหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจำนวนรายละ12,495,714,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.56 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา ให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วนแล้ว

 

ในการนี้ ธนาคารขอเรียนชี้แจงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรม ดังนี้

 

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ ธนาคารผู้ขาย สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและแอสทร่าหุ้นที่ซื้อขาย หุ้นกลุ่ม ข. ในเพอร์มาตาจำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ89.12ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา

 

2. ข้อมูลรายละเอียดของเพอร์มาตา
เพอร์มาตาเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 ประกอบกิจการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ มีลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้าองค์กร รวมกว่า 3.5 ล้านราย ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย โดยณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีสำนักงานรวม 332 แห่ง (แบ่งออกเป็น สำนักงานสาขาและสาขา เคลื่อนที่) มีเครื่องบริการเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) รวม 989 เครื่องใน 62 เมืองทั่วประเทศอินโดนีเซีย และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพอร์มาตามีเงินให้สินเชื่อจำนวน 108 ล้านล้านรูเปี ย(เทียบเท่ากับ 7.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ 234,000 ล้านบาท1โดยประมาณ) มีเงินรับฝากจำนวน 120ล้านล้านรูเปีย (เทียบเท่ากับ 8.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ 259,000 ล้านบาท1โดยประมาณ) และมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,670 คน

 

3. ค่าตอบแทน
การทำธุรกรรมนี้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่ได้รับการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ดังนั้น หากคำนวณตามมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื้อหุ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่ 1,498 รูเปี ยต่อหุ้นและมูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะอยู่ที่37,430,974 ล้านรูเปี ย (เทียบเท่ากับ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ81,017 ล้านบาท2โดยประมาณ)ราคาซื้อหุ้นที่ธนาคารจะต้องช าระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ของหุ้นทั้งหมดในเพอร์มาตาจะถูกคำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้ายโดยอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินของเพอร์มาตาที่ได้รับการเผยแพร่ก่อนวันที่ทำธุรกรรมแล้วเสร็จ

 

4. แหล่งที่มาของเงินทุน
ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร โดยในขณะนี้ ธนาคารยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาซื้อหุ้นในครั้งนี้โดยเฉพาะแต่อย่างใด


5. เหตุผลในการเข้าทำธุรกรรม
• การเข้าซื้อกิจการของเพอร์มาตาครั้งนี้ทำให้ธนาคาร เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นจำนวน1.04 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ3และมีประชากรรวม 267 ล้านคน ที่ประกอบไปด้วยประชากรวัยทำงานที่มีอายุน้อยจำนวนมาก มีจำนวนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางและสูงที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีอัตราการเริ่มใช้งานระบบดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูงและมีประชากรที่ยังไม่ได้ใช้บริการของธนาคารใดๆ เป็นจำนวนมาก
• ธุรกรรมนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระหว่างประเทศของธนาคารซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของภูมิภาค ซึ่งมีการดำเนินกิจการในบรรดาตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียน
• สร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านธนาคารที่มีขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพ
• ทำให้ธนาคารสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น จากการรวมกันทางธุรกิจและการเงินภายในภูมิภาคอาเซียน
• ทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงได้มากยิ่งขึ้น
• เพิ่มศักยภาพของบริษัทไทยในการขยายตัวไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น โดยการลงทุนของไทยในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 25 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2551
• ช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของธนาคารได้ทันที (ในปีการเงิน 2563 หากธุรกรรมแล้วเสร็จภายในปี 2563) และเป็นที่คาดการณ์ว่าจำนวนเงินกองทุนของธนาคารภายหลังการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะยังคงแข็งแกร่งต่อไป

 


6. เงื่อนไขบังคับก่อน
ธุรกรรมครั้งนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วนทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารเข้าซื้อหุ้นในเพอร์มาตา และ (2) การได้รับอนุญาตจาก Otoritas Jasa Keuangan (OJK)ของอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมของเพอร์มาตา และการให้ความเห็นชอบโดย OJKสำหรับโครงสร้างการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้

 


7. ระยะเวลาในการดำเนินการธนาคารจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบธุรกรรมนี้ภายในเวลาอันสมควรก่อนการทำธุรกรรมแล้วเสร็จเมื่อได้รับอนุมัติเห็นชอบและได้รับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วนแล้ว ธนาคารคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563และคาดว่าจะทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือในเพอร์มาตาอีกร้อยละ 10.88จากผู้ถือหุ้นรายย่อยในราคาเสนอซื้อเดียวกันภายหลังการทำธุรกรรมแล้วเสร็จ

 

 

 

ด้านบล.ฟินันเซีย ไซรัส ออกบวิเคราะห์เปิดเผยว่า ข่าวจาก BBL ระบุว่ากำลังอยู่ในระหว่างการขอซื้อกิจการแบงก์ที่อินโดนีเซีย จากประมาณการคาดว่าไม่ส่งผลต่อ BVS มากนัก ขณะที่ CAR จะลดลงราว 3% ราคาหุ้น Discount มากไป คงคำแนะนำ ซื้อ


แหล่งข่าวจาก Bloomberg ระบุว่า BBL กำลังอยู่ในระหว่างการขอซื้อ PT Bank Permata ประเทศอินโดนีเซีย จากกลุ่ม Standard Chartered (มีผู้ขอซื้อ 2 รายคือ BBL และกลุ่ม Sumitomo) โดยมูลค่าตลาดของ PT Bank Permata อยู่ที่ 2.25พันล้านเหรียญ หรือราว 7 หมื่นลบ. คาดว่าจะเข้าถือหุ้น 90% หรือราว 6.3 หมื่นลบ. น่าจะประกาศผลผู้ชนะในสัปดาห์หน้า

 

Comments : พิจารณาจากข้อมูลทางการเงินของ Permata ข้อด้อยคือ ROE ที่ยังอยู่ในระดับต่ำที่ราว 5% แต่ NIM ดีกว่า BBL โดย Permata Bank NIM อยู่ที่ราว 4% ขณะที่ BBL มี NIM ที่ราว 2.25% ขณะที่มีสินเชื่อคงค้างที่ราว 2.4 แสนลบ. คิดเป็น 12% ของสินเชื่อของ BBL

 

หาก BBL ซื้อ Permata สำเร็จและเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 90% อิงจากประมาณการกำไรของ BB Consensus ในปี 2020 ที่ 3.4 พันลบ. BBL น่าจะรับรู้กำไรได้ที่ราว 3 พันลบ. คิดเป็น 8.8% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2020 ของเรา และคิดเป็น EPS ที่ 1.57 บาทต่อหุ้นแต่ มีผลต่อราคาเหมาะสมของเราน้อยมากเพราะ BVS เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (ราคาเหมาะสมเดิมของเราอยู่ที่ 187 บาท) ทั้งนี้ BBL มีเงินกองทุนอยู่ที่ราว 4.8 แสนลบ. หรือ CAR Ratio ที่ 20.7% หากนำไปซื้อกิจการนี้จะส่งผลต่อเงินกองทุนราว 2.8-3% ก็ยังคงเหลือระดับ CAR ratio ที่ราว 18% ไม่ส่งผลต่อการขยายสินเชื่ออื่นๆ

 

คงประมาณการและราคาเหมาะสมของ BBL ที่ 187 บาท ราคาล่าสุดซื้อขายที่เพียง 0.72 เท่าของ 2020 BVS ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ Discount มากเกินไป จึงคงคำแนะนำ ซื้อ#FinansiaResearch

 

-- จบ---

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้