Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : จับตา กลุ่มใหม่ เสียบ TSTH

2,243

HotNews: จับตา กลุ่มใหม่ เสียบ TSTH

ราคาหุ้น TSTH พุ่งขึ้นทันที หลังในช่วงบ่ายของวันที่ 28 มกราคม 2562 TSTH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า T S Global Holdings Pte. Ltd. ("TSGH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ว่า TSGH ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. ("HBIS") เพื่อขายหุ้นที่ TSGH ถืออยู่ จํานวน 5,718,472,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท"ผู้ซื้อ" ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสิงคโปร์ คาดกระบวนการขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือน ข้างหน้า

 

นางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) TSTH เปิดเผยว่า ในวันนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก T S Global Holdings Pte. Ltd. ("TSGH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ว่า TSGH ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. ("HBIS") เพื่อขายหุ้นที่ TSGH ถืออยู่ จํานวน 5,718,472,083 หุ้น ("หุ้นที่จําหน่าย") คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ("ผู้ซื้อ") ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสิงคโปร์โดยนิติ บุคคลซึ่ง HBIS และ TSGH มีอำนาจควบคุมในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ("ธุรกรรมการขายหุ้น")

 

โดยหุ้นที่จําหน่ายคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,517,592,946 บาท หรือ 0.79 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแจ้งว่าธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือน ข้างหน้า ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ซึ่งรวมถึงการที่จะต้อง ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด และเงื่อนไข โดยปกติอื่นๆ

 

ภายหลังจากที่การเข้าทําธุรกรรมการขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ซื้อจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ แทน TSGH นอกจากนี้ ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Ofer) เพื่อซื้อหุ้นและหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัทฯ ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง่ากิจการเมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลและความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะ ดําเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 


***TSTH เผย9 เดือนของปีงบ62 ขาดทุน 55 ลบ. ***

 

นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TSTH เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3ของปีการเงิน 2562 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ดังนี้


1. ผลการดำเนินงานตลาดผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้างทรงยาวในประเทศยังคงซบเซาจากความต้องการสินค้าที่ลดลง ราคาสินค้าสำเร็จรูปและเหล็กแท่งในต่างประเทศปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความลังเลที่จะสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาสินค้าจะปรับตัวลดลงอีกประกอบกับในเดือนธันวาคมมีวันหยุดตามเทศกาลหลายวันส่งผลให้ลูกค้าปลายทางและตัวแทนจำหน่ายสอบถามข้อมูลและส่งคำสั่งซื้อลดลงไตรมาสที่ผ่านมา NTS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทการบริหารงานคุณภาพจากนายกรัฐมนตรีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน


1.1 ยอดขายสุทธิปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนและลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดในประเทศลดลงประกอบกับเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามปริมาณการขายสินค้าในประเทศที่ลดลงบางส่วนได้รับการชดเชยด้วยปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของสินค้าเหล็กเส้นไปที่ส่งไปยังประเทศกัมพูชาอินเดีย ลาว และการส่งออกเหล็กลวดไปยังประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณการขายสินค้าในช่วง 9 เดือนของปีการเงิน2562 ต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ 6 เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดโครงการก่อสร้างในประเทศลดลง ในขณะเดียวกันบริษัทมียอดขายสินค้าในช่องทางค้าปลีกเพิ่มขึ้นและมีปริมาณยอดขายสินค้าเหล็กลวดในประเทศคงเดิมยอดขายสุทธิในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อนเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดภายในประเทศอ่อนแอลง ส่งผลให้ราคาขายสินค้าลดลง ยอดขายสุทธิในช่วง 9 เดือนเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าสำเร็จรูปที่สูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคมซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริมาณขายในประเทศที่ลดลง


1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้บริษัทรายงานผลขาดทุนจำนวน 196 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ตกต่ำจากความต้องการสินค้าที่ลดลงและราคาสินค้าในต่างประเทศที่ลดลงตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ผลกระทบนี้มีความสำคัญในไตรมาสนี้เนื่องจากบริษัทนำเข้าวัตถุดิบในปริมาณมากและมีระยะเวลาในการรอรับสินค้ายาวนานอีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่เตาหลอมไฟฟ้าของ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2561การหยุดชะงักของการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องได้ส่งผลต่อการลดลงของกำไรของบริษัทด้วย สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนของปีการเงิน 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 55 ล้านบาท

 

2. ฐานะการเงิน


2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 192 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 571 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 110 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาประจำงวด
- บางส่วนถูกชดเชยด้วยวัตถุดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้น 380 ล้านบาท


2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 192 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม
2561 เนื่องจาก
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 368 ล้านบาท
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 242 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 75 ล้านบาท จากผลขาดทุนในช่วง 9 เดือนของปีการเงิน 2562

 

กูรูเสือเหลือง แนะนำ ถือ TSTH
ราคาพื้นฐาน ที่ 0.85 บ

 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ว่า TSTH มีผลประกอบการ 3Q61/62 (ต.ค.-ธ.ค.2561) พลิกมาขาดทุนหนัก 179 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสก่อนที่มีกำไร 51 ล้านบาท และ ปีก่อนที่มีกำไร 240 ล้านบาท ถูกกระทบภาวะทรุดตัวลดลงของราคาเหล็กในประเทศตามราคาเหล็กตลาดโลก โดยราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงจากไตรมาสก่อน 6% เหลือประมาณ 19,010 บาท/ตัน ทำให้ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ ส่งผลให้ปริมาณขายลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเหลือ 288,000 ตัน (0%QoQ, -5%YoY) รวมแล้วมูลค่ายอดขายปรับลดลงเหลือ 5,475 (-6%QoQ, -5%YoY) อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงเหลือ 0.9% เทียบกับ 4.4% ในไตรมาสก่อน และ 9.2% ในปีก่อน ผลประกอบการในไตรมาสนี้ยังถูกกระทบจากการนำเข้าวัตถุดิบในปริมาณมากและมีระยะเวลาในการรอสินค้ายาวนานในขณะที่ราคาปรับลดลงทำให้เกิดการขาดทุนในสต็อก รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่เตาหลอมไฟฟ้าทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและหยุดดำเนินงาน

 

แนวโน้มผลประกอบการ 4Q61/62 (ม.ค.-มี.ค. 2562) คาดจะยังไม่เด่น จากปัญหาต้นทุนวัตถุดิบเศษเหล็กที่นำเข้ามีราคาสูง และ Graphite Electrode มีราคาแพง ในขณะที่ราคาขายเหล็กเส้นในปัจจุบันราคาได้ปรับลดลงเมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสก่อน เราได้ปรับประมาณการลดลงอีกคำแนะนำการลงทุนฐานะการเงินของ TSTH ปัจจุบัน แข็งแกร่งมีภาระหนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดเพียง 1.5 พันล้านบาท และ มีสัดส่วนหนี้สุทธิต่อทุนต่ำเพียง 0.16 เท่า ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.09 บาท และ เราประเมินราคาเป้าหมายอิงกับ ค่าเฉลี่ย P/BV เท่ากับ 0.78 เท่า ได้เท่ากับ 0.85 บาท ลดลงจาก 0.88 บาท ตามประมาณการที่ปรับลดลง คงแนะนำ ถือ ช่วงนี้ชะลอการลงทุนไปก่อน

 

ความเสี่ยงราคาเหล็กผันผวน, อุตสาหกรรมเหล็กยังล้นตลาด, ความต้องการอ่อนแอ


ปิดการซื้อขายวันนี้ ราคาหุ้น TSTH อยู่ที่ 0.73 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท คิดเป็น 19.67% มูลค่าการซื้อขาย 28.48 ล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 0.77 บาท และลงต่ำสุดที่ 0.59 บาท 

 

TSTH

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

HotNews: SUPER ลั่นปีนี้แข็งแกร่ง ลุยขยาย New Model / KUN โชว์ฝีมือ Q1/65 กำไรพุ่ง 41.16%

SUPER โชว์ผลงานไตรมาส 1/65 มีรายได้ 2,498.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10 %

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้