Today’s NEWS FEED

News Feed

CIเผย29มี.ค. ขายเงินลงทุนในกองทรัสต์SRIPANWA มูลค่า38.77ลบ.ให้ สหพัฒนพิบูล ในรูปแบบBig lot

122

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(31มีนาคม2562)-----นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)CI เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ดําเนินการจําหน่าย เงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (“SRIPANWA") ซึ่งบริษัทถืออยู่จํานวน 3,410,290หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ SRIPANWA ให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) คิดเป็นจํานวนเงินรวม 38,774,997.30 บาท


โดยการซื้อขายและส่งมอบหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย รวมทั้งการชําระราคาซื้อขายหน่วยลงทุนที่ซื้อขายได้ดําเนินการ ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report - Big lot) ในวันที่ 29 มีนาคม 2562


ทั้งนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน SRIPANWA ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยบริษัทได้คํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยอ้างอิงจาก งบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วมีขนาด รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.97 (รวมขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา) โดยขนาดรายการต่ํากว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดําเนินการใดตามประกาศเรื่อง รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : AMATA - AMATAV ประสานเสียง Q2/62 โตสวย

AMATA เผยอยู่ระหว่างเจรจาขายที่ดิน 600-700ไร่ พร้อมคงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 1,005 ไร่ พร้อมคาด Q2/62 ยอดขายดีกว่า....

ทดสอบ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แกว่งตัวลง ตามตลาดต่างประเทศ บนความวิตกกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จี

รวมหัว By : เจ๊มดดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง หัวเดียวรึ คงพ่ายแพ้ ชาวรวมหัว รวมตัว เฉกเช่น ทำหุ้น จุดพุล เกมหุ้น คนเดียว คงยาก แต่หากรวมหัว ร

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้