Today’s NEWS FEED

News Feed

CIเผย29มี.ค. ขายเงินลงทุนในกองทรัสต์SRIPANWA มูลค่า38.77ลบ.ให้ สหพัฒนพิบูล ในรูปแบบBig lot

360

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(31มีนาคม2562)-----นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)CI เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ดําเนินการจําหน่าย เงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (“SRIPANWA") ซึ่งบริษัทถืออยู่จํานวน 3,410,290หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ SRIPANWA ให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) คิดเป็นจํานวนเงินรวม 38,774,997.30 บาท


โดยการซื้อขายและส่งมอบหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย รวมทั้งการชําระราคาซื้อขายหน่วยลงทุนที่ซื้อขายได้ดําเนินการ ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report - Big lot) ในวันที่ 29 มีนาคม 2562


ทั้งนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน SRIPANWA ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยบริษัทได้คํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยอ้างอิงจาก งบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วมีขนาด รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.97 (รวมขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา) โดยขนาดรายการต่ํากว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดําเนินการใดตามประกาศเรื่อง รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้