Today’s NEWS FEED

News Feed

Update: HYDRO เพิ่มทุน 412.10 ล้านหุ้น แบ่งจัดสรรให้ RO-PP รองรับแจกวอร์แรนต์ให้ฟรีผถห.เดิม 8 : 1 หวังนำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับแผนขยายธุรกิจ

274

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (20 มีนาคม 2562)--------- นายศุภฤกษ์ณ สงขลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) HYDRO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. มติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,382,392,049 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561

มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 412,108,599 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อการจัดสรรดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน313,987,504 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 313,987,504 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาทแบ่งเป็น

1) เพิ่มทุนจำนวน 235,490,628 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

2) เ พิ่ ม ทุน จำนวน 78,496,876 บ า ท แ บ บ มอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 78,496,876 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ทั้ง 2 กรณีนั้นจะมีสัดส่วนการออกและเสนอขายไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือ จำนวนรวม235,490,628 บาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 235,490,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1)ซึ่งจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) โดยไม่คิดมูลค่าจำนวน 98,121,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย : -0- บาท (ศูนย์บาท) เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสำมัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวนและกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562


อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท) โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยคาดว่าภายในวันที่ 21 พฤษาคม 2562 จะเป็นวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ


วัตถุประสงค์ของกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต กำรลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ขณะที่วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต หรือในการนี้บริษัทฯอาจปรับเปลี่ยนการใช้เงินตามที่ระบุข้างต้นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อไป
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ

กำหนดกำหนด วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี2562 ในวันที่ 30 เ มษายน 2562 เ ว ล า14.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้