Today’s NEWS FEED

News Feed

TFMAMAปันผลหุ้นละ 2.01 บ. ขึ้น XD 2 พ.ค. 62

109

 

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 03 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.01
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 2.01
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเหตุ :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
2562
วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : AMATA - AMATAV ประสานเสียง Q2/62 โตสวย

AMATA เผยอยู่ระหว่างเจรจาขายที่ดิน 600-700ไร่ พร้อมคงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 1,005 ไร่ พร้อมคาด Q2/62 ยอดขายดีกว่า....

ทดสอบ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แกว่งตัวลง ตามตลาดต่างประเทศ บนความวิตกกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จี

รวมหัว By : เจ๊มดดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง หัวเดียวรึ คงพ่ายแพ้ ชาวรวมหัว รวมตัว เฉกเช่น ทำหุ้น จุดพุล เกมหุ้น คนเดียว คงยาก แต่หากรวมหัว ร

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้