Today’s NEWS FEED

News Feed

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)

97

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5มีนาคม2562)--------การขึ้นเครื่องหมาย

เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์
- บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
ขึ้นเครื่องหมาย : SP
ขึ้นเครื่องหมาย : NC
เหตุผล :
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
หมายเหตุ :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CHUO
กรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (CHUO) โดยคงเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NC (Non-Compliance) เนื่องจากเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 CHUO ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
(37) ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วจึงประกาศให้ CHUO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
กรณีมีผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อ 9(6)(ง) ที่ระบุว่า
"งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์" ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะดำเนินการดังนี้
1) ประกาศว่าหลักทรัพย์ของ CHUO เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่
1) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยคงเครื่องหมาย SP และ NC
2) ให้ CHUO แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายในวันที่ 4 เมษายน 2562
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบริษัทจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินก
ร หรือจะฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ
หรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดจนกำหนดเวลาดำเนินการในทางเลือกดังกล่าว
3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลาบริษัทในการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี กำหนดเป็น 3
ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี และจะประกาศรายชื่อทุกระยะ โดยบริษัทอาจขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาทั้งหมด ไม่เกิน 4 ปี)
หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ CHUO
พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอแผนดำเนินการเพื่อฟื้นฟูกิจการการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนของ CHUO ต่อไป

หมายเหตุ
CHUO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด
ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
__________________________

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : AMATA - AMATAV ประสานเสียง Q2/62 โตสวย

AMATA เผยอยู่ระหว่างเจรจาขายที่ดิน 600-700ไร่ พร้อมคงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 1,005 ไร่ พร้อมคาด Q2/62 ยอดขายดีกว่า....

ทดสอบ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แกว่งตัวลง ตามตลาดต่างประเทศ บนความวิตกกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จี

รวมหัว By : เจ๊มดดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง หัวเดียวรึ คงพ่ายแพ้ ชาวรวมหัว รวมตัว เฉกเช่น ทำหุ้น จุดพุล เกมหุ้น คนเดียว คงยาก แต่หากรวมหัว ร

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้