Today’s NEWS FEED

News Feed

IFA ลงความเห็นผถห. JTS ยกมือโหวตให้ JAS กู้เงิน ชี้ช่วยบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่ม -กินดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

418

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 6 กุมภาพันธ์ 2562)--------บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) JTS รายงานความเห็นต่อการทำรายการให้ช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมในวงเงินจำนวน 300 ล้านบาทแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS โดย เมื่อพิจารณาข้อดี ข้อด้อยจากการเข้าทำรายการ และไม่เข้าทำรายการ สรุปได้ดังนี้


ตามที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JTS”) ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS ในวงเงินจำนวน 300 ล้านบาท ระยะเวลา12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บวกอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี)


ทั้งนี้ ตามโครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ JAS และบริษัทในกลุ่มJAS อีก 2 บริษัท ซึ่งถือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 (ตามนิยามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535) โดย JAS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.80 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.06
และบริษัท ที. เจ. พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.05 รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 50.91ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่JAS ในวงเงินจำนวน300 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ JAS ช าระให้กับบริษัทฯเมื่อคำนวณตามระยะเวลารวม 24 เดือน จำนวน 12.48 ล้านบาท รวมเป็นขนาดรายการเท่ากับ 312.48 ล้านบาท ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเกี่ยวโยง”) ซึ่งคิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน2561 เท่ากับ 968.66 ล้านบาท)ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ


ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำรายการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 27.50 ล้านบาท มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี ให้แก่ JAS รายการให้กู้ยืมเงินรวมดอกเบี้ยมีขนาด
รายการเท่ากับ 28.64 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 2.96ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯดังนั้นรายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับ 341.12 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ออพท์เอเชีย” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” มีความเห็นต่อการท ารายการดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อดี ข้อด้อยจากการเข้าท ารายการ และไม่เข้าทำรายการ สรุปได้ดังนี

 

ข้อดีของการท ารายการ


- บริษัทฯได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้เงิน


การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทฯจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่มีการคิดระหว่างบริษัทในกลุ่มตามเกณฑ์ปกติ คือ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.58 เป็นร้อยละ 2.08 ต่อปี เป็นระยะเวลารวม 24 เดือน ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท ารายการ บริษัทฯจะได้รับผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.77 ต่อปี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบริษัทฯไม่ได้เสียผลประโยชน์จากการให้กู้เงินและยังคงได้รับผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าค่าเสียโอกาสจากการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน หรือ ผลตอบแทนจากการให้กู้เงินตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม JAS


- ช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุนให้กับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน


JTS ในฐานะสมาชิกของบริษัทในกลุ่ม JAS ที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ JAS เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อด้อยของการทำรายการ

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินคืนจาก JAS


การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS บริษัทฯอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบี ้ย หรือได้รับช าระคืนล่าช้ าจาก JAS ได้ อย่างไรก็ตาม JAS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีผลประกอบการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการช าระคืนหนี้และไม่เคยมีปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้
กับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ JAS จะมีการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและบริษัทฯจึงคาดว่ามีความเสี่ยงน้อยมากจากการไม่ได้รับชำระเงินคืนจาก JAS


- บริษัทฯ อาจเสียโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต


การที่บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่ JAS เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลา12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ถ้าบริษัทฯมีโครงการลงทุนหรือขยายกิจการที่เข้ามาในระหว่างปี อาจทำให้บริษัทฯเสียโอกาสในการลงทุนหรือขยายงานในธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่มีแผนการลงทุนที่มี
มูลค่าเป็นสาระสำคัญ บริษัทฯจึงมีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการขยายงาน


ข้อดีของการไม่ทำรายการ


- บริษัทฯจะมีสภาพคล่องคงเหลือจ านวน 423.66 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงิน ณ วันที่30 กันยายน 2561และเงินที่ให้กู้ยืมจาก JAS เป็นจำนวน 340 ล้านบาท ที่ได้รับคืนในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯสามารถใช้เงินดังกล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน


ข้อด้อยของการไม่ทำรายการ
- หากบริษัทฯไม่ทำรายการ บริษัทฯในฐานะบริษัทในกลุ่ม JAS ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน JAS ต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้ต้นทุนทางการเงินของ JAS สูงกว่าการกู้ยืมจากบริษัทฯและไม่เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทในเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท


ข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ข้อดี

- เป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในกลุ่ม โดยบริษัทที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ขณะที่บริษัทที่มีความต้องการใช้เงินสามารถกู้เงินโดยมีต้นทุนทางการเงินไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด นอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวในการเจรจาและประสานงาน
กว่าการทำ รายการกับบุคคลภายนอก อีกทั มีความเสี่ยงน้อยมากจากการให้กู้เงิน


ข้อด้อย
- การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทำให้มีภาระในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มีภาระหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้ง ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้


จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ออพท์เอเชีย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ แก่ JAS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้อย่างเหมาะสม


คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ทำรายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และระยะเวลากู้ยืม 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน รวมเป็นขนาดรายการเท่ากับ 312.48 ล้านบาท นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯเข้าท ารายการให้กู้ยืมเงินแก่ JAS ในวงเงิน 27.50 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี และระยะเวลากู้ยืม 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน มีขนาดรายการเท่ากับ 28.64 ล้านบาท ดังนั้นรายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเมื่อรวมกับรายการให้กู้ยืมล่าสุดที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับ 341.12 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 968.66 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และมากกว่ามูลค่า 100 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

 

นายกล้วยหอม

บทความล่าสุด

HotNews : SCGP​ เคาะราคาไอพีโอสุดท้าย 8 ต.ค.นี้ ดีเดย์เทรด SET ภายในต.ค.นี้

SCGP ประกาศราคาสุดท้าย IPO วันที่ 8 ต.ค. จากช่วงราคาIPO ที่33.50-35.00 บาท/หุ้น พร้อมจ่อเข้าซื้อขายวันแรกในตลาด...

ซึมลง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นบ้านเรา อยู่ในอาการซึมลง ทีละเล็ก ทีละน้อย ดีที่หลายตลาดต่างประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

มองร้ายก็ร้าย By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองตลาดหุ้นไทย สู่ยุคเปราะบาง มองร้ายก็ร้ายสุดๆ ไตรมาส4ปีนี้ อาจเห็นSET ดำดิ่ง ลงลึกกว่าคาด ก็เป็นไปได้

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้