Today’s NEWS FEED

News Feed

TNL ขายเงินลงทุนใน วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) ให้บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา มูลค่า 1,428,480 ลบ.

220

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18 ธันวาคม 2561)------- บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) TNL เปิดเผยว่าด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขายหุ้นสามัญ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด("WASEDA") จำนวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ราคาหุ้นละ 319.45 บาท) เป็นจำนวนเงิน 1,428,480 บาท ให้กับ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2561
(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ : นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อเป็นบิดาของ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ขายหุ้นสามัญ "WASEDA" จำนวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท ให้กับ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยว โยงกันของบริษัทฯ
(5) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : ขายหุ้นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก และบริหาร ผลตอบแทนจากการลงทุน
(6) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไปชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว : 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจำหน่ายไป : จำนวน 14,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.143%
สัดส่วนการถือหุ้นหลังจำหน่ายไป : จำนวน 9,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.911%
มูลค่ารวมของรายการ : 1,428,480 บาท
(7) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ขนาดรายการ : 1,428,480 บาท


เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTAแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประมาณ 1.11ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 110.96 ล้านบาท

ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(8) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน
(9) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

 

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการขายหุ้นสามัญบางส่วนของ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,428,480 บาท ให้กับ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวกันโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ซื้อมีความประสงค์จะนำหุ้นดังกล่าวไปบริจาคอีกทั้งราคาขายมีความสมเหตุสมผล
(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท
: - ไม่มี -

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : AMATA - AMATAV ประสานเสียง Q2/62 โตสวย

AMATA เผยอยู่ระหว่างเจรจาขายที่ดิน 600-700ไร่ พร้อมคงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 1,005 ไร่ พร้อมคาด Q2/62 ยอดขายดีกว่า....

ทดสอบ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แกว่งตัวลง ตามตลาดต่างประเทศ บนความวิตกกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จี

รวมหัว By : เจ๊มดดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง หัวเดียวรึ คงพ่ายแพ้ ชาวรวมหัว รวมตัว เฉกเช่น ทำหุ้น จุดพุล เกมหุ้น คนเดียว คงยาก แต่หากรวมหัว ร

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้