Today’s NEWS FEED

News Feed

OCC สละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) ให้สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น

271

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18 ธันวาคม 2561)--------นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) OCC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม
2561 ได้มีมติอนุมัติให้สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) ให้กับ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2561
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 ผู้สละสิทธิ : บมจ. โอซีซี จำกัด (มหาชน)
 ผู้รับสิทธิ : บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณ ะความสัมพันธ์: สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 12.73%
 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายมนู ลีลานุวัฒน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
4. ลักษณะทั่วไปของรายการ : สละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บจ. ช้อป โกลบอล(ประเทศไทย)
5. รายละเอียดของรายการ
▪ ชื่อบริษัท : บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)
▪ ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านสื่อหลายรูปแบบ
▪ ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน : 138,600,000 บาท แบ่งเป็น 6,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 22 บาท
▪ ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน : 238,700,000 บาท แบ่งเป็น 10,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 22 บาท
▪ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร : 292,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 22 บาท
▪ สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน : 405,000 หุ้น สัดส่วน 6.43% ของทุนจดทะเบียน
▪ สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน : 405,000 หุ้น สัดส่วน 3.73% ของทุนจดทะเบียน

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : หุ้นสามัญบจ.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำนวน292,500 หุ้ น ราค าหุ้น ล ะ 22 บ าท เป็ น เงิน ทั้งสิ้น6,435,000 บาท
สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บจ.ช้อป โกลบอล(ประเทศไทย) ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีศักยภาพในการลงทุน มาร่วมเสริมสร้างรากฐานของกิจการให้มั่นคง เพิ่มความ สามารถในการบริหารจัดการให้เกิดผลกำไร

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : EPG มั่นใจผลงาน Q2/62 พุ่งต่อเนื่อง ปั้นรายได้งวดปี 62/63 โต 10%

EPG มั่นใจผลงานไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ย.62) โตกว่าไตรมาส1(เม.ย.-มิ.ย.62) ตามออเดอร์พุ่ง - บริหารต้นทุนเยี่ยม ย้ำวางเป้ารายได้

เขียวตามภูมิภาค By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เกาะติดตามตลาดหุ้นไทย ปรับตัวขึ้น ตามตลาดภูมิภาค แบบยังไม่มีตัวแปรลบเข้ามากระแทกให้นักลงทุนแต

โอสถสภาคว้า 4 รางวัลจาก Asian Excellence Awards 2019

โอสถสภาคว้า 4 รางวัลจาก Asian Excellence Awards 2019

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP.1 (เดือนสิงหาคม)

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้