Today’s NEWS FEED

News Feed

NINE เผย "เตือนใจ ปุรินทราภิบาล" แจ้งไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ 25 ล้านหุ้น เหตุได้รับโอกาสในการลงทุนอื่น ที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่า

860

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 พฤศจิกายน 2561)--------บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) NINE เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง เจตนาพร และนางเตือนใจ บุรินทราภิบาล มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) นั้น


บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า วัน เวลา จองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นข้างต้นมีกําหนดการขายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนางเตือนใจ ปรินทราภิบาล ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุ้น ใน ราคาหุ้นละ1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากได้รับ โอกาสในการลงทุนอื่นซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เต็มตาม จํานวนที่ได้รับการจัดสรร และได้รับชําระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จํานวนรวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การไม่เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของนางเตือนใจ บุรินทราภิบาล จะไม่ส่งผลกระทบต่อ แผนการใช้เงินแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการปรับแผนธุรกิจให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และการใช้เงินทุนจํานวน 273,700,000 บาท และบริษัทฯ เชื่อว่ามั่นว่าด้วยศักยภาพของกลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งมี ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในหลายประเทศ ในหลากหลายธุรกิจ และยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับ การเงินและการลงทุนมายาวนาน จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอื่น ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศได้

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้