Today’s NEWS FEED

News Feed

CI ขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ ICC - SPC -มานะ พัฒนาการ-บล.ซีมิโก้ ที่ราคาหุ้นละ 1.42 บาท

193สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(27 พฤศจิกายน 2561)--------นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) CI เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 88,972,660 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท ให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวให้กับบุคคลในวงจํากัดจํานวน 4 ราย ดังนี้

1. บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด (มหาชน) ICC
2. บริษัทสหพัฒนพิบูลจํากัด (มหาชน) SPC
3. บริษัทมานะ พัฒนาการจํากัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)

โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.42 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคล ในวงจํากัด (วันที่ 14-16 และ 19-22 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งคิดเป็นราคาเฉลี่ย 1.255 บาทต่อหุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ จัดสรรให้กับบุคคลในวงจํากัดทุกรายข้างต้นจึงไม่มีกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Silent Period)ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

อาการ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็น ราคาหุ้น แล้ว หลายๆตัว มันฟ้อง อนาคต บรรยายไม่ออก ไม่ถูกเหมือนกัน แรงขาย ขายแบบไม่ได

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดัชนีค่าการกลั่นบอกถึงอะไร และสัมพันธ์ยังไงกับหุ้นโรงกลั่น TOP PTTGC ESSO SPRC IRPC?

ในขณะที่หุ้นน้ำมันอย่างPTT หรือPTTEPจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำมันดิบ แต่หุ้นอย่างTOP PTTGC ESSO SPRC IRPCจะสัมพันธ์

ต้องระวัง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เกิดเป็นนักลงทุน ต้องระวัง ทุกฝีก้าว การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ มีความเสี่ยงซุกซ่อนตลอด กับระเบิดเต็มไปด้วย มิ

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้