Today’s NEWS FEED

News Feed

OISHI แจงงบปี61สิ้นสุด30ก.บ.61 กำไรวูบ30.1% เหตุรายได้จากการขายและให้บริการรวม+เจอเพลิงไหม้บริเวณสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT

234

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21พฤศจิกายน 2561)-------นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)OISHI เปิดเผยว่า  บริษัทฯและบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะ ทางการเงินรวมสําหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผลการดําเนินงานรวมสําหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายได้

ภาพรวมผลการดําเนินงาน


สําหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 12,596 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก จํานวน 13,551 ล้านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็นจํานวน 955 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.0%โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 15.1% ในขณะที่รายได้จากสายธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 1.7%ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจเครื่องดื่มสําหรับรอบบัญชีปี 2561 มีรายได้จํานวน 5,986 ล้านบาท ลดลง 15.1% หรือ 1,068 ล้านบาท เมื่อ เปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดชาเขียวโดยรวมลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 4/2560 บริษัทมีฐานรายได้ที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากการตื่นตัวของอุตสาหกรรมชาพร้อมดื่มจากข่าวการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต ส่งผลให้ธุรกิจเครื่องดื่มมียอดขายเพิ่มขึ้น ก่อนการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในช่วง กลางเดือนกันยายน 2560 แต่บริษัทก็ยังคงสามารถรักษาสถานะผู้นําทางการตลาดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT ซึ่งบริษัทได้ทําประกันภัยความเสียหายจาก เหตุอัคคีภัยไว้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจาก
การส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงมากอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนช่วยธุรกิจเครื่องดื่ม ในภาพรวม

ธุรกิจอาหาร

ในรอบบัญชีปี 2561 ธุรกิจอาหารมีรายได้เป็นจํานวน 6,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจํานวน 113 ล้านบาทหรือ คิดเป็น 1.7% จากรอบบัญชีปี 2560 แม้ว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัว แต่บริษัทสามารถสร้างผลการ ดําเนินงานที่ดีกว่าตลาดด้วยการขยายสาขาร้านอาหาร


ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายรวมของบริษัทรอบบัญชีปี 2561 เท่ากับ 8,110 ล้านบาท ลดลง 277 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.3% เมื่อ เปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มมีต้นทุนขายสําหรับรอบบัญชีปี 2561 จํานวน 4,443 ล้านบาท ลดลง 381 ล้านบาทหรือคิดเป็น 7.9% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งสามารถบรรเทาผลกระทบจากภาษีสรรพสามิตและต้นทุนการผลิตคงที่ต่อหน่วยที่สูงขึ้นจาก ปริมาณการผลิตที่ลดลงตามสภาวะของตลาดชาเขียวได้ในระดับหนึ่ง

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายสําหรับรอบบัญชีปี 2561 จํานวน 3,667 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาทหรือคิดเป็น 2.9% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายของธุรกิจ

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมสําหรับรอบบัญชีปี 2561 เท่ากับ 1,591 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจํานวน 1,650 ล้านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็นจํานวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.6% เนื่องมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ในด้านการขายได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสําหรับรอบบัญชีปี 2561 เป็นจํานวน 1,998 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจํานวน 2,095 ล้านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็นจํานวน 97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.6% เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการบริหารตามปกติแล้ว ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทบันทึกประมาณการค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุอัคคีภัยเป็นจํานวน 710 ล้านบาท และในขณะเดียวกันบริษัทได้บันทึกประมาณการรายได้จาก การชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยจากเหตุอัคคีภัยดังกล่าวทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจ หยุดชะงักไว้เป็นรายได้อื่นจํานวนทั้งสิ้น 868 ล้านบาทรายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ
ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (deferred tax assets) เป็นจํานวน 51 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจครัวกลางของกลุ่มธุรกิจอาหารให้มีความชัดเจน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น

 

กําไรสุทธิ กําไรสุทธิของบริษัทสําหรับรอบบัญชีปี 2561 ที่ไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ (Normalized profit) จะเท่ากับ 1,059 ล้านบาท ลดลง 384 ล้านบาท หรือ 26.6% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครื่องดื่ม แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการเติบโตของ กําไรจากธุรกิจอาหารและการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กําไรสุทธิของบริษัทสําหรับรอบบัญชีปี 2561 จะเท่ากับ 1,008 ล้านบาท ลดลง 435 ล้านบาท หรือ 30.1% เมื่อ เปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็นผลมาจากรายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติและเหตุผลดังที่ได้กล่าวถึง ข้างต้น

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NEX ตั้งธงปี 64 มาร์เก็ตแคปสู่ 1 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นลบ.ภายในปี64 หลังฐานทุนใหญ่ขึ้น-กระแสเงินสดหนา พร้อมคาดดีล M&A ธุรกิจประกอบรถ ...

คลำหาหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตอนนี้เห็นราคาหุ้นหลายตัว อยู่ในอาการ ซ่อนโหมดคลำหาหลัก ยิ่งตลาดต่างประเทศ ชักแถวแดงแบบนี้

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น

สอนวิธีการคัดหุ้นเด็ด7ประเภทเข้าพอร์ต เน้นหุ้นดีหนีหุ้นเน่าเท่าทันหุ้นปั่น คลิกชมสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนโลกการลงทุนของท่าน..

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้