Today’s NEWS FEED

News Feed

Update ผถห. PTTอนุมัติแตกพาร์เหลือ 1 บาท คาดเริ่มเทรดพาร์ใหม่ ต้นพ.ค.นี้

624

              สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12เมษายน2561)----ผถห. PTT โหวตแตกพาร์เหลือ 1 บาท คาดเริ่มเทรดพาร์ใหม่ ต้นพ.ค.นี้ ระบุโอนสินทรัพย์PTTORแล้วเสร็จQ3/61 คาดIPOปี62 แย้มQ2/61สรุปพันธมิตรร่วมทุนทำธุรกิจโรงแรมคาดกระบวนการขายสินทรัพย์โครงการของ PTTGE ธุรกิจปาล์มน้ำมันในอินโดฯที่เหลือจะแล้วเสร็จใน1-2ปี

           นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)หรือ PTT เปิดเผยว่า มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯให้เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ1บาท จากเดิม มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้น และเพื่อสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อย หลังจากช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ลดลงเหลือเพียง4%จาก6-7%

         โดย ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้วบริษัทฯ จะมีจำนวนหุ้นอยู่ที่ 28,562,996,250หุ้น จากเดิมมีจำนวน 2,856,299,625หุ้น และจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 28,562,996,250บาทรวมถึงมีทุนที่ออก และชำระแล้ว จำนวน28,562,996,250บาท

           ทั้งนี้คาดว่า หุ้นPTT จะเริ่มสามารถซื้อขาย ณ พาร์ 1บาท/หุ้นได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561


         ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561ในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ปตท. และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4ของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยได้มีมติเห็นด้วย 99.9521%,ไม่เห็นด้วย0.0451%และงดออกเสียง 0.0028%ขณะเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงาน 6เดือนหลังของปี 2560 ในอัตรา12บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรจากกิจการ BOIที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้บุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี และไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผล ทั้งนี้จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27เม.ย.2561

              นอกจากนี้ อนุมัติให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย โดยปัจจุบันบริษัทฯมีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 946,100หุ้น ซึ่งมิได้สำรองไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ แผนการจัดหาเงินกู้5ปี จากแหล่งภายนอกบริษัท ซึ่งรวมถึงวงเงินการกู้ยืม หรือก่อหนี้ของ บริษัท ปตท.ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด(PTT TCC) เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้บริษัท โดยมีบริษัทฯให้การค้ำประกัน ซึ่งในส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินกู้นั้น เป็นวงเงินที่ใช้สำหรับการออกหุ้นกู้เทียบเท่า 150,000ล้านบาท ภายในระยะเวลา5ปี (2561-2565)เพื่อใช้ในการลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด

           แผนการลงทุน 5ปี (2561-2565) บริษัทฯมีแผนต้องใช้วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 587,169 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นงบลงทุนจำนวน 341,962ล้านบาท และประมาณการลงทุนเพิ่มเติมอีก จำนวน245,202ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนสำนักงานใหญ่ และการร่วมทุน หรือในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

           สำหรับ ความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์ และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว รวมถึงหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้กับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited:PTTOR) ด้วยการให้บริษัท สร้างเครื่องหมายการค้าใหม่แบบผสม โดยมีรูปเปลวเพลิงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
เพื่อโอนขายให้ PTTOP

           ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อให้ PTTOR มีเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เป็นของตนเอง ซึ่งจะทำให้ PTTOR สามารถวางแผนการตลาด ด้วยการใช้แบรนด์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อลูกค้าในธุรกิจการตลาดน้ำมัน และค้าปลีกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยคาดว่าจะโอนสินทรัพย์แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส3/61 ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะสรุปที่ปรึกษาทางการเงิน และหากเป็นตามแผนที่บริษัทฯวางไว้ คาดว่าจะได้เห็นความเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินในไตรมาส4/61และเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)และเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี62

            ด้านนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย PTT เปิดเผยว่า หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัทฯตั้งเป้าว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนช่วยกำไร ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมจากธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มเป็น 10%จากเดิมที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 6-7% ด้วยการขยายสถานีให้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงร้านกาแฟอเมซอน โดยขณะนี้หน่วยธรุกิจน้ำมัน มีการลงทุนใน 4ประเทศ และมีจำนวนสถานีให้บริการรวม216 แห่ง


            ส่วนการหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรมภายในสถานีบริการน้ำมันนั้น บริษัทฯคาดว่า จะสามารถสรุปได้ในไตรมาส2/61 ซึ่งเบื้องต้นจะลงทุนธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel)ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกพันธมิตรที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจดังกล่าวอยู่หลายรายด้วยกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
         

        อย่างไรก็ตามการลงทุนระหว่างพันธมิตรกับบริษัทฯจะไม่ใช่การลงทุนทั้งหมด โดยจะให้ดีลเลอร์หรือผู้ประกอบการกลุ่มSME ที่มีความสนใจเข้ามาลงทุน แต่ในเบื้องต้นทางบริษัทกับพันธมิตรจะเข้าลงทุนเองทั้งหมดก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างและประกอบกับเพื่อเป็นการตั้งมาตราฐานและการควบคุมมาตราฐานของธุรกิจดังกล่าวให้มีความเหมาะสม โดยประเมินว่าจะใช้เงินลงทุนในเบื้องต้นไม่สูงมากนัก ซึ่งคาดว่าในระยะแรกบริษัทฯจะก่อสร้างราว 5 แห่ง
 

          นาย เทวินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับกระบวนการขายสินทรัพย์ที่เหลือในโครงการต่าง ๆ ของ PTTGE ที่ดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะขายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ได้และแล้วเสร็จใน1-2ปีข้างหน้านี้ ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการขายไปแล้ว 4 ใน 5 โครงการ
          อนึ่งบริษัทฯได้มีคดีที่เป็นโจทก์ร่วมกับ PTTGE ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คดีที่ยื่นศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลงทุน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท ได้ตรวจพบความผิดปกติจากความเสียหายของการลงทุน ซึ่งพบว่าเกี่ยวพันกับบุคคลภายนอก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตามกฎหมาย โดยปัจจุบันเรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ผลการตรวจสอบด้านกระบวนการขายของบริษัทและจะดำเนินการส่งมอบกับศาลแพ่งเพื่อเร่งการพิจารณา และตัดสินเพื่อยืนยันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีความของ PTTGE อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล โดยเฉพาะศาลแพ่ง ได้มี คำสั่งมิให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบริษัท จึงยังไม่สามารถเปิดรายละเอียดใดๆได้ในขณะนี้

บทความล่าสุด

HotNews : DNA ทุ่ม 43.50 ลบ. ซื้อหุ้น 2 ธุรกิจ

DNA ทุ่ม 43.50 ลบ. ซื้อหุ้นธุรกิจที่รับชำระเงินค่าบริการต่างๆ ด้วยระบบแอพพิเคชั่น และระบบอิเล็กทรอนิกส์ "เพย์นาว" 30%

สายฝน By : แม่มดน้อย

สวัสดีค่ะ แม่มดน้อยแสนซนมาพร้อมกับสายฝน เช้าวันนี้แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษคู่ใจ โบยบินสำรวจ SET เริ่มย่อตัว ขณะที่วัน

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จิตอาสา ร่วมกิจกรรม Global CR Day 2018

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จิตอาสา ร่วมกิจกรรม Global CR Day 2018

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้