Today’s NEWS FEED

News Feed

SDC แจงเพิ่มทุน นำเงินใช้ลงทุนDigital Trunked Radio System-รองรับโครงการลงทุนในอนาคต-ปรับโครงสร้างทางการเงิน

426

 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (14 มีนาคม 2561) -------- นายประชา พัทธยากร กรรมการ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC เปิดเผยว่า  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี้
1. เพื่อลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ Digital Trunked Radio System เป็นจำนวนเงินประมาณ 600,000,000 - 800,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี 
โดยโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้
- บริษัทมีหน้าที่ลงทุนและจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ภายในสถานี้ฐานจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,368 ล้านบาท
- กสท ตกลงชำระค่าตอบแทนการใช้บริการเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้บริการในอัตรา 500 บาทต่อเครื่องต่อเดือน โดยประมาณค่าบริการตลอดอายุโครงการจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 5,925 ล้านบาท
- บริษัทมีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายให้กับผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล และจากการเป็นผู้ให้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท สำหรับการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอ
-  การดำเนินการตามโครงการนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินจากการเพิ่มทุนควบคู่กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2. เพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 750,000,000 - 950,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสำหรับโครงการ Digital Trunked Radio System และโครงการลงทุนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 300,000,000 - 350,000,000 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี
4. ส่วนที่เหลือจะนำไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยและเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี
ในส่วนของโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในกรณีที่คู่สัญญาอาจดำเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ บริษัทอาจต้องสรรหาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมมาดำเนินการ และเนื่องจากค่าตอบแทนการใช้บริการที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะสามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้ด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชำระค่าตอบแทนที่บริษัทมีสิทธิได้รับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว 
            อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนและจำนวนเงินที่ใช้ในโครงการต่างๆ ข้างต้นอาจมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และ/หรือ ตำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการระดมทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์ ในลำดับต่อไป
ในส่วนของประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คือสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนี้ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน คือ บริษัทดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ชำระหนี้ และนำไปใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและขยายต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยูู่กับแผนการลงทุนและขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนผุ้ถือหุ้น (Rights Offering) ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับแต่ที่ผุ้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผล
 
ผู้สื่อข่าว : สิทธิโชค ก้อนศิลา

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้