Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 67

299

ข้อมูลประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 46 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 60,000 9.72 ซื้อ  
เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) หุ้นสามัญ 12/06/2567 18,000 9.69 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 16,700 4.25 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 16,700 4.25 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 11,900 4.25 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) หุ้นสามัญ 12/06/2567 1,600 4.26 ซื้อ  
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 20,000 3.56 ซื้อ  
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 74,500 3.62 ซื้อ  
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาย ชัยยศ สันติวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 189,720 - โอน  
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) นาย หวัง ยอบ จี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 5,500 3.28 ขาย  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 2,500,000 0.29 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 150,000 0.29 ซื้อ  
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 100,000 1.40 ซื้อ  
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 25,800 8.25 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT) นาย ดนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 11/06/2567 5,000 9.00 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 110,800 3.89 ซื้อ  
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL) นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 5,172,900 1.36 ซื้อ  
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL) นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 200 1.36 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 3,100 13.96 ซื้อ  
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC) นาย สยาม เตียวตรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 142,100 14.24 ซื้อ  
ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN) นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์) หุ้นสามัญ 12/06/2567 3,000,000 0.13 ซื้อ  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 3,500 1.29 ซื้อ  
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC) นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 12/06/2567 2,194,028 0.28 ขาย  
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC) นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 12/06/2567 4,110,985 0.23 ขาย  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 107,000 8.90 ซื้อ  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 10,000 2.89 ซื้อ  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2567 200,000 22.00 ขาย  
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PK) นาย ปเนต จงวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 60,000,000 1.00 ซื้อ  
เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 18,600 1.68 ซื้อ  
มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD) นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 26,300 1.29 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 50,000 1.16 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 50,000 1.17 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย กุณฑล นาคพรหม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 73,400 4.67 ขาย  
ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LOXLEY) นาย ธงชัย ล่ำซำ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางมณทิรา ล่ำซำ) หุ้นสามัญ 13/06/2567 1,500,000 1.50 ซื้อ  
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO) นาย กฤษดา ชวนะนันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 200,000 0.50 ซื้อ  
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO) นาย กฤษดา ชวนะนันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 100,000 0.50 ซื้อ  
ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCAP) นาย วิชิต พยุหนาวีชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2567 2,500,000 1.90 ซื้อ  
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SORKON) นาง นิรมล รุจิราโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 20,100 4.47 ซื้อ  
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 423,100 6.83 ซื้อ  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 80,000 25.88 ซื้อ  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 2,000,000 26.08 ขาย  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 15,900 9.30 ซื้อ  
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2567 20,000 19.40 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 2,000 2.71 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย เมธา วนดิลก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 20,000 7.08 ซื้อ  
เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR) นาย ณัฏฐชัย ศิริโก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก) หุ้นสามัญ 12/06/2567 50,000 0.96 ซื้อ  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้