Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 12 มิ.ย. 67

396

ข้อมูลประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 61 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 50,000 1.25 ขาย  
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 11/06/2567 40,000 2.71 ขาย  
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 11/06/2567 40,000 2.74 ซื้อ  
เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 20,000 9.93 ซื้อ  
เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) หุ้นสามัญ 11/06/2567 8,000 9.91 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 19,100 4.26 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 7,900 4.24 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) หุ้นสามัญ 11/06/2567 2,300 4.26 ซื้อ  
เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JPARK) นาย ขจรกฤช เมทา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 1,000 7.15 ซื้อ  
เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JPARK) นาย ขจรกฤช เมทา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 2,000 7.15 ขาย  
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 40,000 1.25 ซื้อ  
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 7,800 1.22 ซื้อ  
เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON) นาย มาร์ติน สตูวิค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 2,000 2.00 ซื้อ  
เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON) นาย มาร์ติน สตูวิค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 2,800 1.98 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นาง ประพีร์ บุรี ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 11/06/2567 84,500 4.73 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 301,700 3.88 ซื้อ  
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL) นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 1,321,400 1.36 ซื้อ  
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL) นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 14,600 1.36 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 4,300 14.01 ซื้อ  
ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ธ.(CREDIT) นาย รอยย์ กุนารา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 8,000 17.62 ซื้อ  
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 4,500 11.00 ซื้อ  
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 10,000 10.60 ซื้อ  
ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLI) นาง วรางค์ ไชยวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 130,000 7.55 ซื้อ  
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 10,000 1.31 ซื้อ  
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย กวิน กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 2,633,000 4.70 ซื้อ  
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC) นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2567 2,932,300 0.53 ขาย  
บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC) นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11/06/2567 230,000 0.40 ขาย  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 90,000 8.90 ซื้อ  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 12,500 2.89 ซื้อ  
เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 175,300 1.65 ซื้อ  
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 14,050,000 0.51 ซื้อ  
มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD) นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 4,700 1.33 ซื้อ  
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) หุ้นสามัญ 11/06/2567 6,000 2.09 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 240,400 1.18 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 100,000 1.19 ซื้อ  
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE) นาย วิโรจน์ พรประกฤต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 18,000 14.20 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย กุณฑล นาคพรหม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 20,800 4.66 ขาย  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 07/06/2567 700,000 18.30 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 10/06/2567 3,000,000 18.23 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 11/06/2567 6,000,000 17.78 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/06/2567 700,000 18.30 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 3,000,000 18.23 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 6,000,000 17.78 ซื้อ  
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด) หุ้นสามัญ 11/06/2567 500,000 6.89 ซื้อ  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) พันเอก พัชร รัตตกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 200,000 16.30 ขาย  
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/06/2567 67,500 12.02 ซื้อ  
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/06/2567 42,800 12.03 ซื้อ  
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 300,000 0.37 ซื้อ  
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS) นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/06/2567 200,000 0.37 ซื้อ  
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 35,400 19.96 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 11,600 2.69 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 20,000 6.93 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 50,000 6.90 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 15,000 6.90 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 28,100 6.90 ซื้อ  
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASK) นาง ปฏิมา ชวลิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/06/2567 2,100 14.70 ขาย  
เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 5,000 1.52 ซื้อ  
เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 155,000 1.55 ขาย  
เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 225,000 1.59 ขาย  
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นางสาว ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 50,000 11.10 ขาย  
ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN) นางสาว ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/06/2567 50,000 11.20 ขาย  
 
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้