Today’s NEWS FEED

News Feed

NOK เผยที่ประชุมผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ อนุมัติกู้เงิน วงเงินไม่เกิน 2,000 ลบ. จากผู้ถือหุ้นใหญ่"หทัยรัตน์ จุฬางกูร "

279

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (12 มิถุนายน 2567)-----ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) NOK เปิดเผยว่าอ้างอิงตามแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอำนาจในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในรูปแบบการกู้ยืมเงิน สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน และ/หรือ ตราสารในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัท โดยวงเงินกู้ยืมจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000บาท และมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น

ที่ประชุมผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้มีมติอนุมัติและให้ดำเนินการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทกับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยเบิกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) มีมูลค่าตํ่ากว่าศูนย์จึงไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามสัดส่วนของ NTA ได้อย่างไรก็ตาม ขนาดของรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้มีมูลค่า 140,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ/ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย: นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
ผู้ให้กู้: นางหทัยรัตน์จุฬางกูร
ความสัมพันธ์: - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 983,864,225 หุ้น (ร้อยละ 26.383)
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์2567)
- เป็นญาติสนิทของ ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เป็นญาติสนิทของ นายณัฐพล จุฬางกูร และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ผู้กู้: บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน)


3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
วงเงินกู้ยืม : 2,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 7.0 ต่อปี(อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญชั้นดีของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยอยู่
ระหว่างร้อยละ 5.50 – 7.55 ต่อปีสำหรับระยะเวลา 1 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2567)
ระยะเวลากู้ยืม : ไม่เกิน 12 เดือน
มูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญากู้ยืม : 140,000,000 บาท
การชำระดอกเบี้ย : ชำระในทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
การชำระเงินต้น : ชำระคืนเมื่อครบกำหนดของตั๋วสัญญาใช้เงิน
หลักประกัน : ไม่มี


4. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี


5. วัตถุประสงค์การทำรายการ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทและการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง


6. ขนาดของการทำรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
6.1 รายการที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวอ้างอิงจากตารางที่ 1
6.2 ประเภทและขนาดรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ประเภทรายการ : รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ขนาดรายการ : เป็นรายการขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ล้านบาท


7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวโยงกันการเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขประกาศเรื่อง รายการเกี่ยวโยงกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมบริหารแผนฟื้นฟูกิจการและเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้ รายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


8. ความเห็นของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย (ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร) และไม่มีผู้ที่มีความเห็นแตกต่างเห็นสมควร ให้กู้ยืมเงินจากนางหทัยรัตน์จุฬางกูร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทและการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้