Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 29 พ.ค. 67

226

ข้อมูลประจำวันที่ 29 พ.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 59 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นาย ศุภชัย อัศวารักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 100 283.00 ขาย  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 29,600 4.27 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 22,100 4.27 ซื้อ  
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 1,000,000 0.41 ซื้อ  
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 37,000 59.50 ซื้อ  
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 30,000 59.75 ซื้อ  
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 40,000 1.28 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 27/05/2567 815,400 10.10 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) นางสาว สโรชา มีนสุข ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 28/05/2567 100,000 4.80 ซื้อ  
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) นาย สมยศ ติรนวัฒนานันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 280,000 0.98 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 86,400 3.59 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/05/2567 100,000 3.50 ซื้อ  
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 400 10.73 ซื้อ  
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2567 10,000 11.32 ซื้อ  
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 62,000 11.15 ซื้อ  
แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKGI) นาย กรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/05/2567 300,000 3.36 ขาย  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 7,000 9.00 ซื้อ  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 1,100,000 24.07 ขาย  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 500,000 23.78 ขาย  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 4,000,000 23.81 ขาย  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2567 1,000,000 23.80 ซื้อ  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2567 600,000 23.73 ขาย  
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2567 2,000,000 0.60 ขาย  
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 500,000 0.60 ขาย  
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG) นาย ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 500,000 0.60 ขาย  
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI) นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 91,700 2.10 ซื้อ  
มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC) นาย สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 34,400 4.86 ซื้อ  
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 30,000 2.15 ซื้อ  
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) หุ้นสามัญ 28/05/2567 15,000 2.16 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 50,000 1.19 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 93,000 1.20 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 50,000 1.21 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 50,000 1.22 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/05/2567 50,000 1.23 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/05/2567 125,900 1.22 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/05/2567 19,100 1.22 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 18,100 1.23 ซื้อ  
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 45,000 1.23 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย กุณฑล นาคพรหม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 49,400 4.72 ขาย  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 22,000 4.70 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 27/05/2567 900,000 18.67 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 28/05/2567 558,500 18.66 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 900,000 18.67 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 558,500 18.66 ซื้อ  
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) นาย สิทธิชัย ลีเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 100,000 0.79 ซื้อ  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) พันเอก พัชร รัตตกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 640,000 16.37 ขาย  
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) นาย ฉาย บุนนาค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 8,500,000 0.36 ซื้อ  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 20,000 2.62 ขาย  
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRC) นาย คณิน เหล่าจินดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 1,500 13.80 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 11,700 2.78 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 100,000 7.20 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 13,500 7.30 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 5,000 7.30 ซื้อ  
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR) นาย บุญหลาย จำปารัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/05/2567 14,000 1.88 ซื้อ  
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS) นาย ทินกร สีดาสมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 20,000 8.00 ซื้อ  
เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 5,000 1.41 ซื้อ  
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 300 1.42 ซื้อ  
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 9,000 1.43 ซื้อ  
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย อิสระ อัคราพิทักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/05/2567 1,000,000 - โอน  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้