Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

183สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 พฤษภาคม 2567)--------สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ตามที่บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. สำหรับหุ้นกู้รุ่น APCS246A และ เวลา 11.00 น. สำหรับหุ้นกู้รุ่น APCS24NA ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ
(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี
(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป
วาระที่ 2 ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น APCS246A จากเดิมร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี และรุ่น APCS24NA จากเดิมร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปีในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
_______________________

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA
*หุ้นกู้ APCS246A ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 มิถุนายน 2567
*หุ้นกู้ APCS24NA ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้