Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

218

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 พฤษภาคม 2567)-----สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกผลิตภัณฑ์และทำธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

 

การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มกลไกที่รองรับผลทางกฎหมายของหลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการกำกับดูแลที่เหมาะสม เช่น การโอนและส่งมอบ การจัดทำทะเบียน และการใช้หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกัน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมในตลาดทุน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

 

สำหรับหลักการที่เสนอปรับปรุงมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

          (1) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มหมวด 2/1 หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 62/1 ถึง มาตรา 62/11)

          (2) กำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 273 และมาตรา 317 และเพิ่มมาตรา 275/1 และมาตรา 275/2)

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=992  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: legal@sec.or.th จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc4NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=  จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

____________________

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้