Today’s NEWS FEED

News Feed

MNITปันผลอัตรา 0.0350 บาทต่อหน่วย XD 4 มิ.ย. 67

194

 

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 พ.ค. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มิ.ย. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มิ.ย. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.0350
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.0006
วันที่จ่ายปันผล : 19 มิ.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567
หมายเหตุ :

 


21 พฤษภาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 077/2567 เรื่อง
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาร
ิมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี

ตามที่โครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี
หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิระหว่างงวดในอัตรา 0.0350 บาทต่อหน่วย
และระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 5 มิถุนายน 2567
โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน


ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 0-2649-2000
______________________________________________________________________

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้