Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ DR212A และ DR20DA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

235

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 พฤษภาคม 2567)-------สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ DR212A และ DR20DA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ตามที่หุ้นกู้ของบริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ DR212A และ DR20DA ถึงกำหนดชำระโดยพลัน และต่อมาได้ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วนั้น บริษัทจึงจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำหรับหุ้นกู้ DR212A และเวลา 15.30 น. สำหรับหุ้นกู้ DR20DA ตามลำดับ ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ
(1) ปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเงินต้นหุ้นกู้เป็น 2 งวด งวดละร้อยละ 50 โดยจะชำระงวดที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และงวดที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 พร้อมดอกเบี้ยคงค้างในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี
(2) ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็นราย 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มชำระในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 สำหรับหุ้นกู้ DR212A และในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 สำหรับหุ้นกู้ DR20DA

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัทในศาล ตามเงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติในวาระที่ 1

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้