Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: ชูวิทย์ฟาร์ม เคาะไอพีโอ 1.35 บาท/หุ้น เตรียมเทรด mai 6 มิ.ย. 67

859

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 พฤษภาคม 2567)------CFARM แต่งตั้ง บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) (UOB) และ บล. ,บียอนด์ บมจ (BYD) เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่าย จับมือบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง ร่วมจําหน่าย เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 1.35 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 25.69% ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจําหน่าย จํานวน 149 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 27 – 29 พ.ค. เตรียมลงสนามเอ็ม เอ ไอ 6 มิ.ย. 67 และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ-ไอ (mai) หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) โดยให้ซี่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า CFARM


การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัที่เสนอขายในครังนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.35 บาท โดยคํานวณกําไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกําไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.66 – 31 มี.ค.67 ซึ่งมีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 29.91 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 580.00 ล้านหุ้น (Fuly Diluted) จะได้กําไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 0.05 บาท


นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาซน) หรือ BYD เปิดเผยว่า CFARM ประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่เนื้อ เป็นไปตามที่คู่สัญญากําหนด


ในช่วงระหว่างปี 64-66 และงวด 3 เดือนปี 67 คู่สัญญา ประกอบด้วย เบทาโกร ซีพีเอฟ ซันฟู้ด พนัสโพลทรี่ สหฟาร์ม และแหลมทอง ปัจจุบันบริษัทมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 8 ฟาร์ม ประกอบด้วยโรงเรือนจํานวน 121 โรงเรือน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 31 มี.ค.67 บริษัทมีความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 3.18 ล้านตัวต่อรอบการเลี้ยง หรือ 15.88 ล้านตัว


นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จํากัด (มหาชน) หรือ CFARM กล่าวว่า ภายหลังจากการระดมทุนบริษัทมีแผนลงทุนดังนี้ 1. เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณท่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ 156.62 ล้านบาทภายในปี 69 โดยบริษัทมีแผนเพิ่มจํานวนโรงเรือนในการเลี้ยง ปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีแผนลงทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 20 ล้านบาทภายในปี 68 และ 3. คืนเงินกู้ยืมจากลถาบันการเงินบางส่วน 15 ล้าน บาทภายในปี 67

 

///จบ///

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้