Today’s NEWS FEED

News Feed

NSLเปลี่ยนรูปแบบเข้าลงทุนใน เอสพีซีไอ เป็นจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน จากเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าลงทุนเดิมไม่เกิน 39.50 ลบ.

280

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(17 เมษายน 2567)-----นายสมชาย อัศวปิยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) NSL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนในบริษัท เอสพีซีไอ จำกัด (“SPCI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต ขายส่ง ขายปลีก ส่งออกอาหารและวัตถุดิบอาหาร จากรูปแบบการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SPCI เป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน (“ธุรกรรมการเข้าร่วมลงทุน”)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการศึกษาการเข้าลงทุนในบริษัท SPCI โดยมีมูลค่ารวมเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน39,500,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SPCI ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SPCI ตามรายละเอียดสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567จากผลการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ของแผนธุรกิจและการเงินของ SPCIเบื้องต้นคณะกรรมการบริษัทฯ มีความ เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันความ เสี่ยงด้านธุรกิจคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน โดยมีมูลค่าการลงทุนตามเดิมคือไม่เกิน 39,500,000 บาท และเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะของ SPCI และหากผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจ บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจา เข้าทำสัญญาร่วมลงทุน และสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยบริษัทฯ จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องทุกประการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง(หากจำเป็น) และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป


ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้อ านวยการและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาความ เป็นไปได้(feasibility study) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้