Today’s NEWS FEED

News Feed

DELTA เคาะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่(D13, D14 และ D15) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู มูลค่าลงทุนราว 4,125ล้านบาท- ซื้อเครื่องจักร มูลค่า 177.58ล้านบาท

504

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 11 เมษายน 2567)---นายเจิ้ง อัน กรรมการบริษัท บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567ได้มีมติอนุมัติการทำรายการดังนี้

1. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรใช้แล้วจากบริษัทในเครือซึ่งเป็นการทำรายการเกี่ยวโยง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
1.1 วัน เดือน ปีที่ทำรายการ: ไตรมาส 2 ปี2567
1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซ้ือ: บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ขาย: 1) บริษัท Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นร้อยละ42.85ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics, Inc (DEI) ที่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ100ของทุนชำระแล้ว :2) บริษัท Cyntec Electronics (Suzhou) Co., Ltd. และ บริษัท Cyntec Electronics (Wuhu)Co., Ltd. บริษัทย่อยของ Delta Electronics, Inc (DEI) ที่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
กลุ่มบริษัท DEI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออ้มประมาณร้อยละ 63.07ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
เป็นการซื้อเครื่องจักรจากบริษัทในเครือซึ่งถือเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการโดยมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ0.03แต่ไม่เกินร้อยละ3ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4 รายละเอียดของรายการ
• ประเภทรายการ: การซื้อเครื่องจักรใช้แล้ว
• มูลค่ารายการรวม : มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมประมาณ 177.58ล้านบาท (หรือเท่ากับ 4.81ล้านดอลลาร์สหรัฐ)โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การซื้อเครื่องจักรจากบริษัท Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. มูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 80.37ล้านบาท (หรือเท่ากับ 2.18ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตามราคาบัญชีและราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
- การซื้อเครื่องจกัรจากบริษัท Cyntec Electronics (Suzhou) Co., Ltd. และ บริษัท CyntecElectronics (Wuhu) Co., Ltd. มูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 97.20ล้านบาท (หรือเท่ากับ 2.63ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
• ขนาดรายการรวม : คิดเป็นร้อยละ0.27ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่31ธันวาคม 2566แต่เมื่อรวมกับการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงภายในระยะเวลา 6 เดือนอีกร้อยละ0.13 ท าให้มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ0.40ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
• แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
• เงื่อนไขการชำระเงิน : ภายใน 70 วันหลังจากได้รับเครื่องจักร

1.5 ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ
การซื้อเครื่องจักรข้างต้น เป็นการรับโอนเครื่องจกัรมาผลิตในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ย้ายการผลิตมาจากประเทศจีนมายังประเทศไทยของ1) กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดการความร้อน (FMBG) 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อแดปเตอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค(NBBU) และ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์(CPBG) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มียอดคำสั่งซื้อใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้างต้นมากขึ้น

 

2. อนุมัติการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่(โรงงาน D13, D14 และ D15) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูจ.สมุทรปราการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• วัน เดือน ปีที่ก่อสร้าง –คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ปี2567และจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2569
• ขนาดและที่ตั้งของที่ดิน
- โรงงาน D13และ D15 : อาคาร4 ช้นั ขนาดอาคารละ49,000 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจ.สมุทรปราการ
- โรงงาน D14 : อาคาร7 ช้นั ขนาด 27,000 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
• มูลค่ารายการ– ประมาณ 4,125ล้านบาท
• ขนาดของรายการ– ประมาณร้อยละ3.81ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณวันที่31ธันวาคม 2566
• ผรู้ับเหมาก่อสร้าง –ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
• เงื่อนไขการช าระเงิน – ตามความคืบหน้าของงาน
• ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ –ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบ (PSBG) และกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(ICTBG) ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
• แหล่งเงินทุนที่ใช้– เงินหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ขนาดรายการดงักล่าวจดัเป็นรายการขนาดเล็กไม่เกินร้อยละ15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่31ธันวาคม 2566จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้