Today’s NEWS FEED

News Feed

TPP ปันผลอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น XD 14 มี.ค. 67

201

 

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มี.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 15 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.22
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 03 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์
อนึ่ง บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่
12 มกราคม พ.ศ. 2567
เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา
โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล
3. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
4. นายอุดม นิลภารักษ์
______________________________________________________________

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้