Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) SJWD ประกาศ 2 ดีลใหญ่ ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น ANI อีก 12.50% - ซื้อหุ้นธุรกิจโลจิสติกส์ "SWIFT" ประเทศมาเลเซีย มูลค่าลงทุนรวมราว 2,470 ลบ.

378


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5กุมภาพันธ์ 2567)------SJWD ประกาศ 2 ดีลใหญ่ ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น ANI เพิ่มอีก 12.50% ดันถือหุ้น 20.12% มูลค่าลงทุนไม่เกิน 1,620 ลบ. และ ลงทุนซื้อหุ้นธุรกิจโลจิสติกส์ "SWIFT" ประเทศมาเลเซีย สัดส่วน 20.44% มูลค่าราว 850 ลบ. มูลค่าลงทุนรวมราว 2,470 ลบ.

 


บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ("SJWD") เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่29 มกราคม 2567ได้มีมติอนุมัติในหลักการ ได้แก่ (1) ให้บริษัท SJWDลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“ANI”) เพิ่มเติม และ (2) ให้บริษัท JWDAsia Holding Private Ltd. (“JWDAH”) (บริษัทย่อยที่ SJWD ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100ของสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด) ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Swift Haulage Berhad (“SWIFT”) ประเทศมาเลเซีย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมตัดสินใจราคาสุดท้ายร่วมกันของทั้งสองธุรกรรม ภายในกรอบราคา และเงื่อนไขการลงทุนที่เสนอคณะกรรมการบริษัทในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมได้ตัดสินใจราคาสุดท้ายร่วมกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567ธุรกรรมดังกล่าวจึงมีความแน่นอนแล้ว

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ANI และ SWIFTข้างต้นดังนี้


1. SJWD ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ANI เพิ่มเติมอีกจํานวนประมาณ 231 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 12.50 ของจํานวนหุ้นชําระแล้ว ด้วยวิธีการซื้อในตลาด (Open Market) หรือซื้อบิ๊กล็อต (Big Lot) จากผู้ขายที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาไม่เกิน 7 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณไม่เกิน 1,620ล้านบาท ส่งผลให้SJWD จะถือหุ้นในบริษัท ANI รวมประมาณร้อยละ 20.12ของจํานวนหุ้นชําระแล้ว

วิธีการชําระเงิน บริษัทชําระเป็นเงินสดด้วยการตัดบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ ผ่านระบบ ATS

ทั้งนี้ภายหลังธุรกรรมซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท ANI เสร็จสิ้นสมบูรณ์บริษัทฯ จะมีการส่งหนังสือถึงบริษัท ANIเพื่อขอส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท ANI เพิ่มเติมจํานวน 1 ท่าน โดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
(1) สามารถรับรู้ผลกําไรของ ANI ตามสัดส่วนที่ SJWD เป็นผู้ถือหุ้น (Equity Income)
(2) โอกาสในการเพิ่มรายได้ผ่านการขยายโซลูชั่นแบบครบวงจรมากขึ้น ให้กับลูกค้าของ ANI
(3) โอกาสในการเพิ่มรายได้ผ่านการขยายธุรกิจ Freight ไปในธุรกิจต่างประเทศของ SJWD เช่น มาเลเซีย กัมพูชาเวียดนาม และจีน เป็นต้น


แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทํารายการ มาจากกระแสเงินสดของกิจการ และเงินกู้ยืม ซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น และไม่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของบริษัทฯอย่างมีสาระสําคัญ

 


2. JWDAH (บริษัทย่อยที่ SJWD ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100ของสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด) ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท SWIFT ประเทศมาเลเซีย จํานวน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ20.44 ของจํานวนหุ้นชําระแล้ว (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) จากผู้ขายที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคา0.63 ริงกิตต่อหุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 4.72 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 113.40 ล้านริงกิต หรือคิดเป็นประมาณ 850 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 7.4943 THB/MYR) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทSwift Haulage Berhad

SWIFT คือผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซามาเลเซีย(Bursa Malaysia) SWIFT ดําเนินธุรกิจโลจิสติกต์มากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญการขนส่งทางรถ เช่นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งสินค้าในประเทศ ขนส่งสินค้าข้ามแดน และเป็นผู้ให้บริการนําเข้าและส่งออกสินค้า (Freight Forwarder) รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ครอบคลุมการให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์

วิธีการชําระเงิน บริษัทฯ ชําระเป็นเงินสด โดยทําการชําระราคาผ่านตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
(1) ขยายฐานด้านโลจิสติกส์ในประเทศมาเลเซีย เพื่อยกระดับบริการของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งอาเซียน
(2) ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมภายในภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น
(3) เพิ่มยอดขายและกําไรขั้นต้นจากการ Synergy สําหรับงานขนส่งข้ามชายแดน


แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทํารายการ มาจากกระแสเงินสดของกิจการ และเงินกู้ยืม ซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น และไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีสาระสําคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้