Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews: "พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี" บ.ย่อยPTG รุกเพิ่มสัดส่วนลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนเป็น86%

1,137

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (25 มกราคม 2567)------ PTG เผย พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี อัดงบ 54.59 ลบ. เพิ่มสัดส่วนลงทุนใน" พลังงานพัฒนา 5 " เป็น86% จากเดิมถือ 51% สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัท

 

นายรังสรรค์ พวงปราง เลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG เปิดเผยว่า พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (“PTGGE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด(“PP5”) จำนวน 1,049,999 หุ้น (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 (สามสิบห้า)ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PP5 จาก นางสาววิมล แซ่เตียว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,599,948 บาท (ห้าสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ทำให้PTGGE ถือหุ้นใน PP5 จากจำนวน 1,530,000 หุ้น (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นจำนวน 2,579,999 หุ้น (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 86 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ PP5 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 24 มกราคม 2567

2. ชื่อบริษัทที่เข้าลงทุน : บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด

3. วัตถุประสงค์การเข้าซื้อหุ้น : เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัท

4. ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น (สามล้านหุ้น)มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)


5. โครงสร้างการถือหุ้นของ PP5 ก่อนและหลังการเข้าซื้อหุ้น : รายละเอียดปรากฏตามตาราง


6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน พลังงานชีวมวลไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังลม กังหันก๊าซ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนอื่น ๆ รวมถึงการติดตั้งระบบส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งจากแหล่งผลิตไปยังระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

7. รายชื่อคณะกรรมการของ PP5 :
1. นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์
2. นายธาตรี เกิดบุญส่ง (กรรมการที่เป็นตัวแทนของ PTGGE)
3. นายรังสรรค์ พวงปราง (กรรมการที่เป็นตัวแทนของ PTGGE)


8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญ : เงินทุนหมุนเวียนของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่
การจัดโครงสร้างการถือหุ้นของ PP5 จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด(“P&C”) เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของโครงการ ซึ่งโครงการนี้จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ การทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการจัดการปัญหาขยะสะสม หรือตกค้างในชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น โครงสร้างการถือหุ้นนี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ถือได้ว่า P&C มีส่วนในความรับผิดชอบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดการบริษัทให้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงยั่งยืนให้กับชุมชน และผู้ถือหุ้นต่อไป

และโดยที่ P&C เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท (มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง) ทั้งนี้ P&C และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นข้อปฏิบัติและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อาทิ หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรือเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติโดยเด็ดขาด เป็นต้น


///จบ///

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้