Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

96

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (21 พฤศจิกายน 2566)--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์รองรับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ และการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถมีสมาคมที่กำกับดูแลสมาชิกได้ (SRO) เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งทำให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกสมาคมฯ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

 

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 และเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การกำหนดคุณสมบัติของสมาคมฯ ที่ขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า สมาคมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงหลักการให้มีความเหมาะสมขึ้นแล้วนั้น

 

ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

          (1) การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบต้องมีและดำรงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามที่กำหนดในฐานะองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนสากล (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) เช่น การมีโครงสร้างในการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกและกำกับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่กีดกันการแข่งขัน และในการออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นต้น

 

          (2) การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก การกระทำความผิด และการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจทำธุรกรรมกับสมาชิก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก

______________________

 

หมายเหตุ:

* ประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

          (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 11/2566 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (https://publish.sec.or.th/nrs/9899s.pdf)

          (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2566 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (https://publish.sec.or.th/nrs/9900s.pdf)

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้