Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) NER ปลื้มติดหุ้นยั่งยืนปีที่ 2 ระดับ "A" ประจำปี 2566 ยกระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG ในทุกมิติ

712


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8พฤศจิกายน 2566)-------------NER ปลื้มได้รับเลือกเป็น 2 ในการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ "A" ประจำปี 2566 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เปิดเผยว่า บริษัทได้รับเลือกเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ A ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมเผชิญกับทุกความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยแผนการบริหารจัดการรองรับประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยที่ตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัล"หุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings" เปลี่ยนชื่อจาก "รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)" เพื่อสะท้อนความเป็น ESG มากขึ้น แต่กระบวนการประเมินหุ้นยั่งยืน และเกณฑ์การคัดเลือกยังคงเหมือนเดิม พร้อมทั้งประกาศผลประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ประกอบด้วย Environmental, Social and Governance: ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคมและธรรมาภิบาล) และได้พัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้มที่สำคัญทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยในการคัดเลือก SET ESG Ratings คัดเลือกจาก บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50%ในแต่ละมิติ (มิติบรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้