Today’s NEWS FEED

News Feed

DMT เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก ปลื้มคว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)ประจำปี 2566 มาครอง

439

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (11 ตุลาคม 2566)-------นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า DMT ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามแผนพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจด้าน ESG เพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ของประเทศไทย 

 

ในปีนี้คณะผู้บริหาร DMT มีมติให้ส่งพื้นที่สำนักงานใหญ่ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางดอนเมือง สมัครขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม มีความยั่งยืนและรองรับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมอันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทำกิจกรรม 5ส. การประหยัดพลังงาน การใช้อุปกรณ์ที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะและนโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกิจการของบริษัท โดยเริ่มทยอยเปลี่ยนรถยนต์จากรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 3 คันในปี 2566 และจะทำการทยอยเปลี่ยนจนครบในปี 2571 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการสื่อสาร การอบรมความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

"เราปฏิเสธไม่ได้ว่าอาคารสำนักงานถือเป็นสถานที่ที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเป็นศูนย์รวมของพนักงานทั้งบริษัท ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน ดังนั้น การที่เราออกไปทำงานทุกวันจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว" นางสาวอัจฉรา กล่าว

 

ด้วยความพยายามของพนักงานทุกคน จากการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 ทำให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ (Green Office) ประจำปี 2566 มาครอง โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" (ทอง) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่พร้อมมุ่งสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบในระดับสากลในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน "ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี" โดยจะมีการรับรางวัลในช่วงเดือนมีนาคม 2567

 

นางสาวอัจฉราเผยต่อว่า นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ยังสอดคล้องกับแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ ในข้อที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ว่าด้วยการพัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโลกในการบริโภคและการผลิต และการทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 12 การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และการลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle และ ข้อที่ 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และการลดผลกระทบอีกด้วย  ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนในโลกควรเรียนรู้ ให้ความสนใจ และร่วมกันพัฒนา

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้