Today’s NEWS FEED

News Feed

CPALL ขายสินทรัพย์ ของ Makro ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดผลกระทบจากผลการดำเนินงานขาดทุน มีมูลค่า 49.20 ลบ. สูงกว่าราคาประเมิน

487

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 22 กันยายน 2566)-- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของ Makro (Guangzhou) Food Company Limited และ Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซีพี แอ๊กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ภายในเดือนตุลาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ขาย:
(1) Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซี พี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“CPAXT”) โดยมีบริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
(2) Guangzhou Haudu Makro Food Supermarket Company Limited (“MGH”) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยทางอ้อมของ CPAXT โดยมี MGZ ถือหุ้นร้อยละ 100

ผู้ซื้อ: Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Company Limited (“GLSC”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เข้า ข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPAXT

ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมทั้งของบริษัทฯ GLSC และCPAXT นอกจากนี้ยังมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ และนายณรงค์ เจียรวนนท์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ GLSC และ CPAXT อีกด้วย


3. ลักษณะของรายการ สินทรัพย์ที่จำหน่าย คือ สินทรัพย์ของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร MGZ สาขา Huadu และ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็ค โคร MGH สาขา Panyu ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ และเงิน ประกันการเช่าพื้นที่

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของการจำหน่ายสินทรัพย์ของ MGZ และ MGH ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10 ล้านเรนมินบิ หรือประมาณ 49.20 ล้านบาท โดยจะได้รับชำระเป็นเงินสดจากผู้ซื้อ GLSC ซึ่ง CPAXT ได้ว่าจ้างบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าว โดยใช้วิธีประเมินสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset Value Approach) โดยมีมูลค่าเท่ากับ 8.11 ล้านเรนมินบิ หรือ ประมาณ 39.90 ล้านบาท

 


คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าการจำหน่ายสินทรัพย์ของ MGZ และ MGH ให้แก่ GLSC เป็นการเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น และลดผลกระทบจากผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างต่อเนื่องของ MGZ และ MGH และราคาที่จำหน่ายมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาที่ผู้ประเมิน ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วมี ความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ ด้วยความโปร่งใส มีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยไม่มีความเห็น ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้