Today’s NEWS FEED

News Feed

คต. เร่งแก้ปัญหาการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ส่งออกคล่องตัว

286

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 กันยายน 2566)-------กรมการค้าต่างประเทศหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ ลดอุปสรรคทางการค้า ให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยผู้ประกอบการได้รับความล่าช้าในการออกหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (รม. 8) สำหรับการส่งออกสิ่งประดิษฐ์ของไม้ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ รวมทั้งด่านศุลกากรขอเปิดตรวจตู้สินค้า โดยที่สินค้าที่ส่งออกซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ยางพาราไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ และได้รับการยกเว้นตามรหัสยกเว้น EXEMPT 99 ของกรมศุลกากรแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และมีตู้คอนเทนเนอร์ติดค้างที่ด่านศุลกากร ไม่สามารถส่งออกได้จำนวนมาก ซึ่งกรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมศุลกากร สมาคมธุรกิจไม้ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้กรมป่าไม้เร่งพิจารณาลดระยะเวลาการออกหนังสือรับรองฯ ให้เร็วขึ้นโดยด่วน และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ได้นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ดูแลพื้นที่เขตเท่านั้น รวมทั้งได้มอบหมายให้กรมศุลกากรพิจารณาแตกรหัสสถิติสินค้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ยางพาราเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี หากกรมป่าไม้หรือกรมศุลกากรมีแนวทางแก้ไขอื่นๆ ขอให้หน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ภายใต้กรอบกฎหมายของหน่วยงานที่กำหนดต่อไปด้วย เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าให้กับผู้ส่งออก และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ประกอบการเสนอขอให้การส่งออกสิ่งประดิษฐ์ไม้อัดพาร์ติเคิลบอร์ด ไม้โตเร็ว ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกับไม้ยางพาราหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ยางพารา ภาคเอกชนอาจพิจารณาจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติขอปรับแก้ไขเงื่อนไขการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเอกสารใบอนุญาตส่งออกหรือหนังสือรับรองฯ สามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ โทร. 02-561-4292 ต่อ 5679 และกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547-5120

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้