Today’s NEWS FEED

News Feed

JPARK สรุปราคาIPOที่ 3.80 บาท/หุ้น เปิดขาย 25-27ก.ย.66 เทรดเดือนหน้า

343

JPARK สรุปราคาIPOที่ 3.80 บาท/หุ้น เปิดขาย 25-27ก.ย.66 เทรดเดือนหน้า


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 กันยายน 2566)-------บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) (JPARK)ประเภทธุรกิจ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถ โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ
(1) ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (2) ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (3) ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ได้กำหนดราคาขายหุ้นต่อประชาชนที่ 3.80 บาท/หุ้น โดย
ระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 25 - 27 กันยายน 2566

หุ้นที่จะเสนอขายครั้งนี้ 110,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : 1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 82,500,000 หุ้น
2. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท ไม่เกิน 16,500,000 หุ้น
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีความสัมพันธ์


การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: PER) ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 3.80 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PER) เท่ากับ 23.74 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 64.02 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 400 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS) ที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรทราบว่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PER) ดังกล่าว คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากเป็นอัตราส่วนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period :70,000,000 หุ้น คิดเป็น 17.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้


วัตถุประสงค์การใช้เงิน :เพื่อลงทุนโครงการอาคารจอดรถโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 100.00 ล้านบาท ระยะเวลาใช้เงิน ปี 2566 - ปี 2567 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 294.95 ล้านบาทปี 2566 - ปี 2567รวมทั้งสิ้น 394.95 ล้านบาท


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร


ผลประกอบการของ JPARK ในปี 2563 - ปี 2565 บริษัทมีกำไร/(ขาดทุน) สุทธิ จำนวน 6.51 ล้านบาท (10.99) ล้านบาท และ 55.05 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไร/(ขาดทุน) สุทธิ 2.28% (4.55%) และ 12.17% ตามลำดับ

ในช่วงปี 2563 - ต้นปี 2565 ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทต่ำกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากนโยบายปิดเมือง (Lockdown) ของรัฐบาล อันเป็นเหตุมาจากสถานการณ์ COVID-19 จึงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจให้บริการที่จอดรถลดลง จากการที่ผู้มาใช้บริการลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรายได้ดังกล่าวถือเป็นหลักของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2565 เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง และรัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายปิดเมือง ประกอบกับการที่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ และธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมในปี 2565 บริษัทมีรายได้และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น


สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 27.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.97% ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามีกำไรสุทธิ 18.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.81% โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิมาจากรายได้และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (PS) ดีขึ้นภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง และรัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายปิดเมือง (Lockdown)

แหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์กล่าวว่า  คาดว่าหุ้นJARK จะเข้าซื้อขายในตลาดฯประมาณต้นเดือนตุลาคม 2566

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้