Today’s NEWS FEED

News Feed

MJD เซ็นสัญญา ร่วมทุน กับ จีเอส อี &ซี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์)

546


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 7 กันยายน 2566)-----บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) MJD เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุน กับ บริษัท จีเอส อี&ซี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (“GSDT”) (“สัญญาร่วมทุน”) ในบริษัท เอ็มเจวี4 จ กัด (“MJV4”) เพื่อร่วมลงทุน สนับสนุน และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ MJV4 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯจำนวน 9,800 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MJV4 ในมูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 980,000 บาท ให้กับ GSDT ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยสัญญาร่วมทุนดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

วันที่เข้าทำสัญญา 7 กันยายน 2566
คู่สัญญา ผู้ขาย: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ: บริษัท จีเอส อี&ซี ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
วัตถุประสงค์ของสัญญา ร่วมลงทุน สนับสนุน และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในโครงการMARU CHULA
หุ้นที่ซื้อขาย หุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเจวี4 จำกัด จำนวน 9,800 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
ราคาซื้อขาย หุ้นละ 100 บาท
มูลค่าการซื้อขายรวม 980,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำญ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ GSDTและการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุน(2) ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ธุรกิจผลการดำเนินงานทรัพย์สิน หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาของ MJV4

วันที่ซื้อขายหุ้น 22 กันยายน 2566
เหตุการณ์อนัเป็นการสิ้นสุดของสัญญาที่สำคัญ
สัญญาร่วมทุนจะสิ้นผลลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังนี้
(1) คู่สัญญาตกลงร่วมกันยกเลิกสัญญาร่วมทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) กรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนข้อใดไม่เป็นผลสำเร็จและไม่ได้รับการผ่อนผันจาก GSDT ภายในวันที่ 30 กันยายน
2566
(3) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้
(ก) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดคำรับรอง คำรับประกัน หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีนัยสำคัญภายใต้สัญญาร่วมทุน หรือ
(ข) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของคู่สัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้