Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 4 ก.ย.66

442

ข้อมูลประจำวันที่ 4 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 37 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/08/2566 200,000 0.28 ซื้อ  
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/09/2566 78,600 0.28 ซื้อ  
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 95,000 3.46 ซื้อ  
ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 50,000 3.42 ขาย  
ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIVIL) นาย อนุวัช เลิศชัยวรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 50,000 2.56 ขาย  
ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(24CS) นาย สันติ มณีวงศ์ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 01/09/2566 320,000 1.81 ซื้อ  
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2566 100,000 0.40 ขาย  
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 2,600 9.30 ซื้อ  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย พระนาย กังวาลรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 99,950
Revoked by Reporter
4.30 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย พระนาย กังวาลรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 99,950 4.24 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย พระนาย กังวาลรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/09/2566 130,600 4.36 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย สมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2566 175,000 4.26 ขาย  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 200 3.22 ซื้อ  
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย พิสุทธิ เลิศวิไล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/09/2566 98,700 0.66 ขาย  
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/08/2566 37,700 0.64 ขาย  
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/09/2566 12,300 0.67 ขาย  
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร) หุ้นสามัญ 01/09/2566 2,100 4.00 ขาย  
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บมจ.(MACO) นาย เกรียงไกร ศรีคำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/08/2566 52,000 0.57 ขาย  
มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC) นาง ปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/09/2566 10,000 8.70 ขาย  
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG) นาง พรพิมล สุวรรณขจิต คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต) หุ้นสามัญ 01/09/2566 49,800 2.12 ซื้อ  
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2566 500 118.00 ซื้อ  
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 46,600 122.23 ซื้อ  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 10,000 11.90 ซื้อ  
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2566 4,300,000
Revoked by Reporter
2.50 ขาย  
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/08/2566 4,300,000 2.50 ขาย  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/08/2566 30,000 2.52 ขาย  
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย โกศล คงแดง ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/09/2566 355,800 0.27 ขาย  
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/09/2566 29,400 0.85 ขาย  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย พิชญ์ เทวอักษร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/08/2566 570,000 0.32 ขาย  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/09/2566 600,000 0.18 ขาย  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 31/08/2566 20,000 0.39 ขาย  
วีจีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI) นาง อรนุช รุจิราวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 500,000 3.08 ขาย  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย นริศ จันทร์แดง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 380,000 5.50 ขาย  
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย นริศ จันทร์แดง ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/09/2566 92,500 1.22 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/09/2566 1,200,000 7.33 ซื้อ  
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/08/2566 2,000,000 - โอน  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/09/2566 20,000 3.00 ซื้อ  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

SET ชะลอ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้านี้หุ้นไทยพักตัว ด้วยนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่วัยหยุดยาวในสุปสัปดาห์นี้ เนื่องใน....

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

TMILL จัดกิจกรรม "คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน"

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้