Today’s NEWS FEED

News Feed

ROH แจงงบ Q2/66 ขาดทุนลดลง 22.03% หลัง ศก.ฟื้นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ดีขึ้น หนุนท่องเที่ยวคึกคัก

368

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (5 สิงหาคม 2566)-------นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ROH) เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีรายได้รวม อยู่ทึ่ 163.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.31% จากงวดเดียวกันปีก่อนทำได้ 66.22 ล้านบาท และขาดทุน 28.85 ล้านบาท ลดลง 22.03% จากงวดเดียวกันปีก่อนขาดทุน 37.01 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 สำหรับปี 2566 กับปี 2565 พบว่ารายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 97.6 ล้านบาทหรือคิดเป็น 147.31% เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ดีขึ้น ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 มากขึ้น อย่างเป็นสาระสำคัญ ถึงแม้ว่าอัตราการเข้าพักของลูกค้ายังไม่มากเท่าไตรมาส 2 ปี 2562 เนื่องจากนักท่องเที่ยวในประเทศจีนยังไม่ได้กลับมา แต่ราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 อีกทั้งมีการจัดงานอีเว้นท์และประชุมสัมนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 88.5 ล้านบาท และ 88.3 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2566 และ 2565 ตามลำดับ ซึ่งมาจากการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทใหญ่และทางบริษัทได้มีการรับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นจำนวน 97.7 ล้านบาท และ 95.6 ล้านบาท ใน ไตรมาส 2 ปี 2566 และ 2565 ตามลำดับ เนื่องมาจากบริษัทได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืนและบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์นี้จากกองทรัสต์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินอาคารและอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการกิจการโรงแรมเมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2564

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการประกอบกิจการของโรงแรมในไตรมาส 2 ปี2566 แต่ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท บันทึกเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (REIT buy-back) ซึ่งได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 78.7 ล้านบาทหรือคิดเป็น 75.5% ผลการดำเนินงานของปี 2566 ขาดทุนลดลงจากปี 2565 จำนวน 8.2 ล้านบาทหรือคิดเป็น 22.03%

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ติดฝน ติดหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบคนสู้ชีวิต ตอนนี้ติดเพลงดัง ติดฝน ของหลานสาว ยังไม่พอ ติดหุ้น ดอยหุ้น ...สรุป 2 เดือนแรกของ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้