Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ค. 66

617

ข้อมูลประจำวันที่ 10 ก.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 57 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/07/2566 43,800 0.25 ซื้อ  
โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CV) นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 12,000,000 1.50 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 23,000 5.70 ซื้อ  
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG) นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2566 205,500 0.25 ขาย  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 500,000 0.52 ซื้อ  
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 13,000 65.00 ซื้อ  
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT) นาย ไพรัช คุณะเพิ่มศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 21,100 1.30 ซื้อ  
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) นาย ชองอี ไต้ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/06/2566 102,300 2.40 ขาย  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 07/07/2566 130,000 10.80 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2566 10,000 30.75 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2566 10,000 33.75 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2566 10,000 35.50 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2566 10,000 36.00 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/06/2566 10,000
Revoked by Reporter
30.75 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/06/2566 10,000
Revoked by Reporter
19.60 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/06/2566 10,000
Revoked by Reporter
19.60 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/06/2566 10,000 19.60 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2566 10,000 20.20 ซื้อ  
ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) นาย สุนทร เด่นธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/06/2566 10,000 21.00 ซื้อ  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 100,000 3.02 ซื้อ  
เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 94,900 1.97 ซื้อ  
เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 50,200 1.98 ซื้อ  
เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 600,000 1.99 ซื้อ  
เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 288,300 1.98 ซื้อ  
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 99,000 6.40 ซื้อ  
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย วิศาล ลออเสถียรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/06/2566 10,000 9.40 ซื้อ  
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) นาย ประกิต ประทีปะเสน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสตรี ประทีปะเสน) หุ้นสามัญ 07/07/2566 55,300 8.10 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2566 3,180,000 4.38 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 3,180,000 4.38 ซื้อ  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 247,100 3.25 ซื้อ  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย กิตติ สัมฤทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 500,000 3.25 รับโอน  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 500,000 3.25 ขาย  
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) นาย ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 500,000 3.25 ขาย  
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย พิชิต กังวลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 40,000 12.70 ซื้อ  
พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRTR) นางสาว ริศรา เจริญพานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 100,000 5.98 ซื้อ  
แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) นาย กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางดวงใจ ตระกูลช่าง) หุ้นสามัญ 07/07/2566 700,000 16.23 ซื้อ  
แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) นาย โชคชวาล ยังถาวรตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 9,500 17.00 ขาย  
แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) นาย ธีรนันท์ มิตรภานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 95,300 18.30 ขาย  
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW) นาย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 250,000 3.52 ซื้อ  
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 1,700 25.00 ซื้อ  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 20,000 5.24 ซื้อ  
วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(WARRIX) นาย วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 83,700 8.90 ซื้อ  
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/07/2566 776,100 0.97 ซื้อ  
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 07/07/2566 51,200 4.38 ซื้อ  
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 07/07/2566 20,800 4.36 ซื้อ  
สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(STECH) นาย โสภณ คำภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 100,000 2.12 ขาย  
สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(STECH) นาย โสภณ คำภักดี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางญาตี คำภักดี) หุ้นสามัญ 07/07/2566 100,000 2.12 ขาย  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสินีพัชร์ จัยวัฒน์) หุ้นสามัญ 07/07/2566 400,000 1.86 ซื้อ  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย สมบูรณ์ ทรงพิพัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 1,200,000 1.93 ขาย  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/07/2566 2,000 34.75 ซื้อ  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) นาย ปกรณ์ สุขุม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางดวงมณี สุขุม) หุ้นสามัญ 10/07/2566 90,000 36.11 ซื้อ  
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)) หุ้นสามัญ 07/07/2566 200,000 14.14 ซื้อ  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 50,000 2.09 ซื้อ  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/07/2566 129,400 0.20 ขาย  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 70,000 2.09 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 1,100 2.99 ซื้อ  
เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAF) นาย พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 27,800 1.15 ซื้อ  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ช่วยตัวเอง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นนักลงทุน ยังคงช่วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง ดูแลตัวเอง หนทางชะลอลงทุน นั่นคือ การรักษา...

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้