Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 7 ก.ค. 66

735

ข้อมูลประจำวันที่ 7 ก.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 48 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2566 2,700 0.26 ซื้อ  
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 200,000 0.25 ซื้อ  
จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GABLE) นาย ประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 200,000 4.98 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 22,000 5.69 ซื้อ  
เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF) นางสาว รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 39,100 1.99 ซื้อ  
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN) นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 50,000 12.60 ขาย  
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 35,000 65.00 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 29/06/2566 130,000 10.76 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 30/06/2566 30,000 10.90 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 30/06/2566 30,000 10.80 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT) นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 30/06/2566 10,000 10.80 ซื้อ  
ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT) พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 95,500 11.50 ซื้อ  
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) นางสาว อนุพร ภัทธราวาณิชกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/07/2566 400 6.30 ซื้อ  
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 101,000 6.68 ซื้อ  
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 2,100 25.00 ซื้อ  
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 700 25.00 ซื้อ  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 3,325,458 - โอน  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 1,000,000 - โอน  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 2,247,865 - โอน  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาย พิษณุ แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 3,325,459 - โอน  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาย สรสิช แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 3,321,579
Revoked by Reporter
- โอน  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาย สรสิช แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 3,321,579 - โอน  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 3,281,120 - โอน  
วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(WARRIX) นาย วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 50,000 9.00 ซื้อ  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 05/07/2566 85,000 2.03 ซื้อ  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร) หุ้นสามัญ 06/07/2566 9,000 2.05 ซื้อ  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 85,000 2.03 ซื้อ  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 9,000 2.05 ซื้อ  
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย วีรกร อ่องสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 1,000 7.25 ซื้อ  
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 10,000 7.30 ซื้อ  
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR) นาย เสนีย์ กระจ่างศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 10,000 10.27 ขาย  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARC) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 10,000 1.94 ซื้อ  
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 06/07/2566 23,800 4.34 ซื้อ  
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) หุ้นสามัญ 06/07/2566 50,000 4.36 ซื้อ  
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN) นาง กิติยา นีบเลอร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 50,000 4.36 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 1,000,000 8.30 ซื้อ  
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย อนวัช สุริยวนากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (รัตนาวดี สุริยวนากุล) หุ้นสามัญ 06/07/2566 200,000 15.25 ซื้อ  
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) นาง สุจิตรา ดิษฐปาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 80,000 8.05 ซื้อ  
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) นาย ชินภัทร จาดเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 150,000 8.05 ซื้อ  
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) นาย ณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 80,000 8.05 ซื้อ  
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) นาย อภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 80,000 8.05 ซื้อ  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสินีพัชร์ จัยวัฒน์) หุ้นสามัญ 06/07/2566 400,000 1.92 ซื้อ  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย สมบูรณ์ ทรงพิพัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 1,200,000 9.30 ขาย  
หาดทิพย์ บมจ.(HTC) พันเอก พัชร รัตตกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 167,700 37.15 ขาย  
อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) นาย ฉาย บุนนาค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2566 15,600,000 0.45 ซื้อ  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/07/2566 100,000 2.11 ซื้อ  
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) นาย วิเชียร เจียกเจิม ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/07/2566 100,600 0.22 ขาย  
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NRF) นาย แดน ปฐมวาณิชย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/07/2566 24,000,000 - รับโอน  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หาฐาน By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นกระดานหุ้นไทย ทั้ง SET และ ราคาหุ้น กำลังหาฐาน หาจุดสมดุล เพื่อเล่นและเทรดในกรอบเล็กๆ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้