Today’s NEWS FEED

News Feed

AS รับทราบSABUY ทำเทนเดอร์ไม่เกิน308.85ล้านหุ้น ราคาไม่เกิน18.50บ./หุ้น,AS-W2ไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15บ.SABUY จะใช้สิทธิแปลงสภาพ AS- W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บ.ต่อหน่วย

149

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 มีนาคม 2566)------นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)AS เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ สําคัญ ดังนี้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ จดหมายจาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“SABUY”) แจ้งว่า SABUY จะทําคําเสนอซื้อหุ้น สามัญทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) จํานวนไม่ เกิน 380,855,256 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท หรือคิดเป็น จํานวนร้อยละ 75.16 ของจํานวนหุ้นชําระแล้ว และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ AS-W2 จํานวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท โดย SABUY จะใช้สิทธิแปลงสภาพ AS- W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหน่วย


ณ วันรายงานนี้ SABUY ได้ถือหุ้นสามัญของตรงในรวมจํานวน 125,861,258 หุ้น หรือคิดเป็นจํานวน ร้อยละ 24.84 ของจํานวนหุ้นชําระแล้ว โดยหุ้นสามัญที่ SABUY จะได้รับจากการเข้าทํารายการนี้ในกรณีที่มี การใช้สิทธิตาม AS-W2 เต็มจํานวน จะคิดเป็นร้อยละ 75.40 (ได้แก่ ร้อยละ 74.43 สําหรับหุ้นสามัญ และ ร้อยละ 0.97 สําหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว


ทั้งนี้ การดําเนินการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กําหนดไว้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ สมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดย SABUY มีเงื่อนไขที่ต้องดําเนินการก่อนเข้าทํารายการนี้ กล่าวคือ SABUY ต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทํารายการนี้ และ ได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็นแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและ จําเป็นตามที่กฎหมายกําหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ SABUY มีหน้าที่ต้องยืนประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (แบบ 247- 3) และคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กําหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จาก SABUY แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดําเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ยืนได้ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายตัว ยืนได้ เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ได้ต่อเนื่องหรือไม่ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ....

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้