Today’s NEWS FEED

News Feed

"ทริส คอร์ปอเรชั่น" ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

127

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 30 มีนาคม 2566)-- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา "Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่" นำโดยนายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายสรรเสริญ สงวนศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักในการนำแนวคิด "ธรรมาภิบาลข้อมูล" หรือ Data Governance ไปใช้ในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 21 หน่วยงาน เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมสรรพสามิต กรมขนส่งทางราง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นถึงความสำคัญของ Data Governance ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ทริสเป็นบริษัท ที่ปรึกษาที่ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance เพราะข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรและการตัดสินใจ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล จึงถือเป็นความท้าทายขององค์กร หรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับมีกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data-Driven Organization เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปปฏิบัติ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance for Government ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา

"ปัจจุบันทั่วโลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเกือบทั้งหมดแล้ว และเมื่อพูดถึงดิจิทัลก็ต้องพูดถึงข้อมูล การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐของไทยซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประชาชน ต้องตื่นตัวในเรื่องนี้ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยทุกหน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาหน่วยงานเพื่อการให้บริการที่สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน และเพื่อเป็นการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย"นายสมพร กล่าว

ด้านนายสรรเสริญ สงวนศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ขึ้นกล่าวถึงความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Data-Driven Organization ซึ่งได้กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญและการตื่นตัวในการทำ Data Governance  โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆ กับท่านผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน อันเป็นบุคคลคนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าร่วมเสวนา "ประสบการณ์จริงจากการทำ Data Governance เพื่อรองรับกฎหมายใหม่" 

รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐทั้ง 21 หน่วยงาน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงการเสวนาจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารทั้งของภาครัฐและเอกขนที่มาร่วมงาน ได้ให้ความสำคัญ และส่วนหนึ่งได้ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้แล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลของข้อมูล ซึ่งทริส คอร์ปอเรชั่นหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายและทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านธรรมาภิบาลข้อมูล

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ยืนได้ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นหลายตัว ยืนได้ เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ได้ต่อเนื่องหรือไม่ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ....

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

PTG จัดแคมเปญเติมน้ำมัน-LPG รับมะม่วงแฟนซี ฟรี!

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้