Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด AOT รับทราบมติครม. อนุมัติโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 36,829.50 ลบ.

341

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (23 มีนาคม 2566)---บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT เปิดเผยว่าด้วยในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 5/2566เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจากจำนวน 30 ล้านคนต่อปี เป็นจำนวน 40 ล้านคนต่อปี โดยมีวงเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 36,829.50 ล้านบาทโดยที่โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 ดังกล่าว เป็นการลงทุนในสินทรัพย์จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยขนาดของรายการเข้าข่ายประเภทที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมีหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทอท.จึงขอรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น มีสาระสำคัญดังนี้


1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่5/2566 เมื่อวันที่22 มีนาคม 2566 มีมติรับทราบมติครม. อนุมัติโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและลักษณะส่วนได้เสีย
โครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 อยู่ระหว่างจัดหาคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 และไม่มีความสัมพันธ์ตามนิยามของบุคคลเกี่ยวโยงกันกับ ทอท.

3. ลักษณะการทำรายการ
โครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 เป็นการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีมูลค่าโครงการ 36,829.50ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.10 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565(มูลค่าเท่ากับ 183,229.54 ล้านบาท) โดยขนาดของรายการเข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ.2547


4. รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมและพัฒนาพื้นที่ของ ทดม.ให้เต็มศักยภาพสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภายในประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ทดม.ให้มีความยั่งยืนในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศและผู้โดยสาร ตลอดจนกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561 - 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 - 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 ประกอบด้วยกลุ่มงาน 6 กลุ่ม โดยสรุปดังนี้

กลุ่มงานที่ 1 : งานพัฒนาด้านทิศใต้ประกอบด้วย
(1) งานปรับปรุงระบบถนนภายใน ทดม. (ด้านทิศใต้)
(2) งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6
(3) งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้นเป็นชานชาลาจอดรับส่งผู้โดยสาร
(4) งานปรับปรุงคลังสินค้าหมายเลข 1 และ 2
(5) งานก่อสร้างกลุ่มอาคารบำรุงรักษา และพื้นที่พักขยะ
(6) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
(7) งานก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัยด้านทิศใต้

กลุ่มงานที่ 2 : งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ ประกอบด้วย
(1) งานปรับปรุงระบบถนนภายใน ทดม. (ด้านทิศเหนือ)
(2) งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ
(3) งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ
(4) งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์พนักงาน
(5) งานก่อสร้างอาคารรับรองพิเศษ VVIP
(6) งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทดม.
(7) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน
(8) งานปรับปรุงอาคารส่วนกลาง
(9) งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.) และ ทดม.

กลุ่มงานที่ 3 : งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน ประกอบด้วย
(1) งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21L/03R และ Exit Taxiway เชื่อมต่อ
ทางขับสาย B และ C
(2) งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศใต้ เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการการบินและก่อสร้างลานจอด
อากาศยาน และอาคารผู้โดยสาร General Aviation (GA)
(3) งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อม ปรับปรุงลานจอดภายใน
ทดม. และปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นเขตการบิน


กลุ่มงานที่ 4 : งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 - 4


กลุ่มงานที่ 5 : งานสนับสนุนโครงการพัฒนา
(1) ก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาเพิ่มเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาไปยังอาคารต่าง ๆ ใน ทดม.ได้อย่างเพียงพอ
(2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล และระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ำให้เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ ณ ผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี
(3) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงระบบ 115/69 kVแปลงแรงดันไฟฟ้าลงเพื่อใช้งานเป็นระบบ 24/12 kV พร้อมติดตั้งสายส่งไฟฟ้าเพื่อให้บริการกลุ่มอาคารด้านทิศเหนือและติดตั้งสายส่งไฟฟ้าสำหรับให้บริการอาคารที่ก่อสร้างตามโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

กลุ่มงานที่ 6 : งานสิ่งแวดล้อม
งานจ้างติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
การชำระค่าก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 จะชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน ตามระยะเวลาก่อสร้างโครงการในช่วงปีงบประมาณ 2566 - 2572 (ตามที่ ครม.ได้อนุมัติ) โดยการชำระค่าก่อสร้างมีแผนการเบิกจ่าย

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 เป็นการคืนขีดความสามารถ ทดม. และรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการ (Level of Service) โดยสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้เพิ่มขึ้น 4 ล้านคนต่อปีและผู้โดยสารระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปีซึ่งหลังโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้ ทดม.มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จาก 30 ล้านคนต่อปี เป็น 40 ล้านคนต่อปีและเพิ่มหลุมจอดอากาศยาน 12 หลุมจอดเพิ่มจำนวนสะพานเทียบเครื่องบิน 11 สะพาน และปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยาน นอกจากนี้ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ประเทศในภาพรวม เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว รายได้ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรายได้จากอุตสาหกรรมผลิตสินค้า การเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงาน และการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ ทดม.

7. แหล่งเงินทุนที่ ทอท.นำมาใช้ชำระค่าตอบแทนทอท.จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ ทอท. ในการดำเนินโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : MASTER ปิดดีลใหญ่ส่งท้ายปี66 ทุ่ม 720 ลบ. เข้าลงทุน 40% ใน V Square

MASTER ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโต...

กองทุน TESG ขายวันแรก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้านี้ยังไม่แรงอย่างที่คิด หลังกองทุน TESG ล็อตแรกรวม 22 กองทุน จาก16 บลจ. เริ่มเปิด...

มัลติมีเดีย

ORN เปิดกลยุทธ์-ต่อยอดธุรกิจ - สายตรงอินไซด์ - 30 ต.ค.66

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ORN”) ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company)...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้