Today’s NEWS FEED

News Feed

SENA เผย 6 ธ.ค. นี้ จะซื้อ Big Lot SENAJ อีกจำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86

721

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 2 ธันวาคม 2565 )----- บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SENA เปิดเผยว่า อ้างถึง หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ IR 2022.00227 เรื่อง แจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“SENAJ”) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ SENAJ จำนวน 420,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ SENAJ ในราคา 1.618 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม679,560,000 บาท

 

โดยบริษัทฯ ได้ทำรายการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ SENAJ ผ่านกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 300,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ SENAJ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 485,400,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทมีมติลงทุนร้อยละ 10 ตามที่กล่าวข้างต้น และบริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่จะทำรายการซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ SENAJ ผ่านกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) อีกจำนวน 120,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ SENAJ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 194,160,000 บาทซึ่งบริษัทฯ จะทำรายการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเพิ่มเติมอีก ในวันที่6 ธันวาคม 2565

 

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้จำนวนร้อยละ 2.86 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.35 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิโดยคำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ และเมื่อรวมรายการดังกล่าวกับพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.84 ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ


รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ขายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ SENAJ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้น SENAJ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

TPCH ลุยพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน กำลังการผลิตแตะ 500 MW ในปี 69

TPCH ลุยพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน กำลังการผลิตแตะ 500 MW ในปี 69

ลุ้นSETฟื้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง แอบลุ้น วันนี้SET คงฟื้นตัว หลังจากศุกร์ที่ผ่านมา SET ทรุดเกือบ 11 จุด ด้วยหุ้นDELTA ตัวเดียว กดดัชนีฯ......

มัลติมีเดีย

รู้จัก JPARK ก่อนเทรด 3 ต.ค.นี้ - สายตรงอินไซด์ - 28 ก.ย.66

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้