Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผ บิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 65

378

ข้อมูลประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(KLINIQ) นาย วิบูลย์ พจนาลัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2565 30,000 39.00 ขาย  
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2565 3,000,000 - โอน  
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2565 3,000,000 - โอน  
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 30/11/2565 1,000,000 - รับโอน  
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2565 1,000,000 - โอน  
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2565 3,000,000 - รับโอน  
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST) นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2565 3,000,000 - รับโอน  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ .(FTREIT) นาย ตรีขวัญ บุนนาค คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อาทิวรรณ บุนนาค) หน่วยทรัสต์ 30/11/2565 56,300 9.85 ซื้อ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ .(FTREIT) นาย ตรีขวัญ บุนนาค คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อาทิวรรณ บุนนาค) หน่วยทรัสต์ 01/12/2565 17,300 9.85 ซื้อ  
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC) นาง จิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 1,000 20.70 ขาย  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/12/2565 138,200 0.16 ขาย  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 01/12/2565 1,300 0.17 ขาย  
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาง จารุวรรณ วนาสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 200,000 64.50 ซื้อ  
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)) หุ้นสามัญ 01/12/2565 1,870,000 63.16 ซื้อ  
เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTG) นาย โอลิเวอร์ โยฮันเนส ก็อตชัลล์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2565 2,000 34.75 ซื้อ  
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT) นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 10,000 12.67 ซื้อ  
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) นาย ชุมพล พรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 52,700 4.60 ซื้อ  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/11/2565 10,000 2.44 ซื้อ  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/12/2565 11,800 2.44 ซื้อ  
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) นาย ฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 400,000 46.00 ซื้อ  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARC) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 100,000 2.93 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอนันต์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 30/11/2565 20,000 5.65 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/11/2565 20,000 6.00 ขาย  
อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITNS) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 50,000 4.30 ซื้อ  
เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ABM) นาย ปองธรรม แดนวังเดิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/12/2565 3,178,344 1.80 ซื้อ  
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC) นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/12/2565 50,000 4.26 ขาย  

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

รีบาวน์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ชมท้องทุ่ง SET วันศุกร์ รีบาวน์ มีแสงเขียว ตามเซนต์เมนท์หุ้นนอกเด้ง หลังพี่เบิ้มสหรัฐเปิด....

เทคนิคไหว หุ้นไปต่อ... By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นการรีบาวน์ การเด้ง หลังดัชนีตลาดลงแตะ1,667.43 จุด แล้ว เด้ง มาปิดเหนือ 1,670 จุด นับว่า มีความหวัง ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้