Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ.ซื้อ-ขายโอนหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 65

358

ข้อมูลประจำวันที่ 25 พ.ย. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 54 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(2S) นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 7,145,200 3.12 ซื้อ  
กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(KJL) นาง วราภรณ์ สุพรรณบรรจง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2565 50,000 17.60 ขาย  
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) นาย อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 300,000 0.16 ซื้อ  
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เซิ่ง สง ซุย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 200,000 2.37 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 145,600 6.65 ซื้อ  
ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHEWA) Choon Kiat Boon ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 50,000 0.77 ซื้อ  
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 57,000 3.00 ซื้อ  
โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SONIC) นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2565 100,000 3.10 ซื้อ  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 100,000 8.75 ซื้อ  
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO) นาย รักษา สารณาคมน์กุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา สารณาคมน์กุล) หุ้นสามัญ 16/11/2565 1,500
Revoked by Reporter
0.95 ซื้อ  
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO) นาย รักษา สารณาคมน์กุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา สารณาคมน์กุล) หุ้นสามัญ 17/11/2565 5,000 5.40 ขาย  
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO) นาย รักษา สารณาคมน์กุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา สารณาคมน์กุล) หุ้นสามัญ 17/11/2565 2,000 5.55 ขาย  
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE) นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 400,000 9.18 ขาย  
เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(KLINIQ) นาย กรณฤต ทองโสมแก้ว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2565 80,000 37.12 ขาย  
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) นาย พิมล ศรีวิกรม์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 300,000 1.60 ซื้อ  
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 1,900 7.10 ซื้อ  
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 80,000 1.80 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 100,000 3.96 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/11/2565 200,000 1.01 ซื้อ  
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVO) นาย วัชร วิทยฐานกรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 1,800,000 - รับโอน  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) นาย พีระพงศ์ จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก) หุ้นสามัญ 15/11/2565 651,200 9.70 ซื้อ  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) นาย พีระพงศ์ จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก) หุ้นสามัญ 16/11/2565 700,000 9.78 ซื้อ  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) นาย พีระพงศ์ จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก) หุ้นสามัญ 18/11/2565 610,000 9.72 ซื้อ  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) นาย พีระพงศ์ จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก) หุ้นสามัญ 21/11/2565 450,000 9.71 ซื้อ  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) นาย พีระพงศ์ จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก) หุ้นสามัญ 22/11/2565 500,000 9.78 ซื้อ  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) นาย พีระพงศ์ จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก) หุ้นสามัญ 23/11/2565 629,200 9.62 ซื้อ  
บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BRI) นาย พีระพงศ์ จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารดา จรูญเอก) หุ้นสามัญ 24/11/2565 400,000 9.61 ซื้อ  
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย วิศาล ลออเสถียรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/11/2565 3,000 9.90 ซื้อ  
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย วิศาล ลออเสถียรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/11/2565 3,000 9.95 ซื้อ  
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย วิศาล ลออเสถียรกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2565 3,000 9.85 ซื้อ  
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT) นาย นพดล ธรรมวัฒนะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/11/2565 257,900 1.04 ซื้อ  
เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTG) นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 160,000 33.31 ซื้อ  
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วรัณญา เจริญกุล) หุ้นสามัญ 24/11/2565 27,000 8.40 ซื้อ  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 10,000 7.15 ซื้อ  
พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPM) นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 2,000 2.16 ซื้อ  
พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) นาย ชุมพล พรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 50,100 4.57 ซื้อ  
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) นาย กิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 7,000,000 - รับโอน  
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 7,000,000 - โอน  
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(FORTH) นางสาว พิชามญชุ์ อมตานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายพัทธนันท์ อมตานนท์) หุ้นสามัญ 18/11/2565 20,000 38.56 ซื้อ  
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 10,800,000 3.48 ซื้อ  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นาย เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 20,000 54.50 ขาย  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นาย เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 69,400 54.75 ขาย  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นาย เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 30,000 55.25 ขาย  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นาย เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 30,000 55.50 ขาย  
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) นาย เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 60,000 55.75 ขาย  
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย ไชยา วงศ์ลาภพานิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 24/11/2565 667,600 0.53 ขาย  
โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(LHK) นาย วิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 100,000 4.94 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ) หุ้นสามัญ 21/11/2565 16,100,000 11.13 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ) หุ้นสามัญ 22/11/2565 6,500,000 10.92 ขาย  
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 650,000 10.00 ซื้อ  
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 250,000 10.03 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2565 100,000 4.33 ซื้อ  
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC) นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 170,000 7.52 ซื้อ  
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2565 30,000 32.50 ขาย  
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

รีบาวน์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ชมท้องทุ่ง SET วันศุกร์ รีบาวน์ มีแสงเขียว ตามเซนต์เมนท์หุ้นนอกเด้ง หลังพี่เบิ้มสหรัฐเปิด....

เทคนิคไหว หุ้นไปต่อ... By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นการรีบาวน์ การเด้ง หลังดัชนีตลาดลงแตะ1,667.43 จุด แล้ว เด้ง มาปิดเหนือ 1,670 จุด นับว่า มีความหวัง ....

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้