Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 5 ต.ค. 65

254

ข้อมูลประจำวันที่ 5 ต.ค. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 45 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 250,000 1.48 ขาย  
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 500,000 1.50 ขาย  
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT) นาย สรรพัชญ์ รัตคาม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2565 1,000,000 5.90 ขาย  
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 50,000 7.00 ซื้อ  
ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQR) นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 1,000 11.90 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 5,000 3.90 ซื้อ  
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 1,000 7.05 ซื้อ  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นางสาว แก้วใจ เผอิญโชค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 3,000,000 - โอน  
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) นาย ฮาราลด์ ลิงค์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.) หุ้นสามัญ 03/10/2565 300,000 33.21 ขาย  
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) นาย ฮาราลด์ ลิงค์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.) หุ้นสามัญ 04/10/2565 802,000 33.18 ขาย  
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT) นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 73,700 12.83 ซื้อ  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 1,000 7.25 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2565 16,000,000 6.03 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 7,665,500 6.27 ซื้อ  
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 2,547,600 6.28 ซื้อ  
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สมบูรณ์ อาหุนัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 100,000 86.50 ซื้อ  
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2565 1,500,000 1.76 ขาย  
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 1,000,000 1.67 ขาย  
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย อังกูร ฉันทนาวานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 10,000 5.56 ซื้อ  
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LALIN) นาย ไชยยันต์ ชาครกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 1,180,000 8.70 ซื้อ  
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 20,000 18.75 ซื้อ  
ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 16,700 9.00 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 03/10/2565 750,000 18.63 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 04/10/2565 80,000 18.70 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 750,000 18.63 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 80,000 18.70 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 6,500,000 13.00 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/10/2565 15,000,000 7.30 ขาย  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/10/2565 465,000 7.14 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/10/2565 100,000 6.80 ซื้อ  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย นิมิตร พูลสวัสดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 100,000 1.15 ซื้อ  
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 22/09/2565 13,000,000 1.00 ขาย  
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 28/09/2565 1,690,000 0.72 ซื้อ  
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์) หุ้นสามัญ 03/10/2565 5,267,500 0.76 ซื้อ  
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/09/2565 13,000,000 1.00 ขาย  
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2565 1,690,000 0.72 ซื้อ  
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 5,267,500 0.76 ซื้อ  
อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(AH) นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 25,000 27.50 ซื้อ  
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 100,000 14.90 ซื้อ  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/10/2565 63,100 4.42 ซื้อ  
เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQ) นาย เอ สัจเดว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 10,000,000 0.02 ขาย  
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2565 20,100 17.00 ขาย  
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 70,000 17.19 ขาย  
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 70,000
Revoked by Reporter
17.19 ขาย  
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB) นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/10/2565 2,000 18.20 ขาย  
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง สิวารมณ์ (“SVR”) ขาย IPO 130 ล้านหุ้น เข้า mai

สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ("SVR") จ่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน130 ล้านหุ้น เตรียม.....

ตลาดพัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นไทย พัก ตามตลาดต่างประเทศ แต่มองไปข้างหน้า น่าจะลุ้นไปต่อ ฝ่าต้าน ...ตอนนี้ นักลงทุน.

ความหวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ เป็นอีกวันที่ต้อง มีความหวัง SET จะยืนเหนือ 1,650 จุด ได้ บนเป้าหมาย ก่อนสิ้นปี อาจใกล้...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้