Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ.ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 28 ก.ย. 65

298

ข้อมูลประจำวันที่ 28 ก.ย. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 46 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 200,000 49.00 ซื้อ Link
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 171,000 7.06 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 300,000 8.23 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 40,000 8.23 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2565 1,500,000 8.55 ซื้อ Link
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 210,000 2.39 ซื้อ Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นางสาว กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 56,000 4.30 ขาย Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ประภากร วีระพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 950,000 2.20 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 50,000 3.92 ซื้อ Link
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2565 100,000 0.72 ขาย Link
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2565 100,000 0.71 ขาย Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 8,000 7.10 ซื้อ Link
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 5,000 32.50 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/09/2565 87,600 0.26 ขาย Link
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย ทวนชัย มั่นจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 20,000 7.30 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 261,100 4.57 ขาย Link
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2565 5,000,000 1.95 ซื้อ Link
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR) นาย วิชา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 500,000 16.80 ซื้อ Link
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR) นาย วิชา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2565 500,000 16.44 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 100,000 1.56 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 7,600 1.55 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2565 10,000 6.05 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ศรีชัย ครุสันธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 49,940 6.10 ซื้อ Link
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 50,000 55.00 ขาย Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 90,000 20.03 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 26/09/2565 450,000 19.07 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 100,000 19.00 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 27/09/2565 100,000 19.00 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/09/2565 450,000 19.07 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 27/09/2565 100,000 19.00 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 100,000 19.00 ซื้อ Link
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) นาย ธนา เสนาวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 10,000 4.72 ซื้อ Link
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 80,000 31.25 ซื้อ Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 26/09/2565 400 15.20 ซื้อ Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 26/09/2565 400 15.19 ขาย Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 4,300,000
Revoked by Reporter
- โอน Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 4,300,000 - โอน Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 4,300,000 - โอน Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 1,400,000 - โอน Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 60,000 7.58 ซื้อ Link
เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQ) นาย เอ สัจเดว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 27/09/2565 41,400,000 0.02 ขาย Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 3,000 3.42 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 3,500 3.32 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 3,600 3.30 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 3,000 3.28 ซื้อ Link
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP) นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 3,800 3.26 ซื้อ Link
 
 
 
 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง สิวารมณ์ (“SVR”) ขาย IPO 130 ล้านหุ้น เข้า mai

สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ("SVR") จ่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน130 ล้านหุ้น เตรียม.....

ตลาดพัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นไทย พัก ตามตลาดต่างประเทศ แต่มองไปข้างหน้า น่าจะลุ้นไปต่อ ฝ่าต้าน ...ตอนนี้ นักลงทุน.

ความหวัง By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ เป็นอีกวันที่ต้อง มีความหวัง SET จะยืนเหนือ 1,650 จุด ได้ บนเป้าหมาย ก่อนสิ้นปี อาจใกล้...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้